غرر الآيات

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

غرر الآيات در تفسير «الميزان» با محوريت آيه 56 سوره «ذاريات»

سال بيست و سوم ـ شماره 203 -آبان 1393

كاووس روحى برندق :  استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس.  K.Roohi@modares.ac.ir

سعيد جليليان : دانشجوى كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس.  s.jalilian@modares.ac.ir

 دريافت: 27/1/93               پذيرش: 9/7/93

چكيده

از ميان آيات قرآن كريم، كه همگى نورند، برخى آيات از درخشش چشم‏گيرى از نظر محتوا برخوردارند كه به آنها «غرر الآيات» گفته مى ‏شود. اين مقاله با روش اسنادى در گردآورى داده ‏ها و به شيوه توصيفى ـ تحليلى در تجزيه مطالب، آيه 56 سوره «ذاريات» را به ‏عنوان يكى از آيات غرر، كه از سوى علّامه طباطبائى مطرح شده است، از لحاظ نقش كليدى آن در حلّ پيچيدگى ‏هاى ديگر آيات، با هدف اثبات و جامعيت محتوايى ‏اش بررسى كرده، و به اين نتايج دست يافته است كه اين آيه در تفسير آيات ديگر قرآن، با موضوع هدف از ازدواج و تناسل، حق خدا بر بنده، و حق بنده بر خدا به‏ طور مستقيم، و در تفسير آياتى با موضوع منظور از خلقت احسن، علت اينكه قتل نفس معارضه با مقام ربوبيت خداست و ديگر موضوعات به‏ طور ضمنى، نقش محورى و كليدى دارد و ميان موضوعات يادشده پيوندى ناگسستنى مشاهده مى ‏شود.

 

كليدواژه‏ ها: غرر الآيات، عبادت، آفرينش، علّامه طباطبائى.

 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
203
شماره صفحه: 
33
محتوای تغذیه