شادكامى

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

عمل به باورهاى دينى و نقش آن در شادكامى و سلامت روانى

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396

زينت السادات الحسينى / كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه آزاد اسلامى واحد اراك       alhosseini@chmail.ir

فائزه ناطقى / استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد اراك  f-nateghi@iau-arak.ac.ir

دريافت: 2/9/95               پذيرش: 29/2/96

 

چكيده

هدف، بررسى «نقش عمل به باورهاى دينى در شادكامى و سلامت روانى دانشجويان علوم تربيتى دانشگاه آزاداسلامى واحد اراك» است. روش تحقيق، توصيفى از نوع همبستگى است و جامعه آمارى 144 دانشجوى دخترشاغل به تحصيل رشته علوم تربيتى در مقاطع كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترا. نمونه آمارى، 105 نفر ازدانشجويان مى باشند كه بر اساس جدول مورگان و به شيوه تصادفى طبقه اى انتخاب شدند. براى گردآورى اطلاعات،از سه پرسش نامه شادكامى آكسفورد، سلامت عمومى و پرسش نامه مذهبى به ترتيب با پايايى، 943.0، 905.0 و863.0. براساس آلفاى كرانباخ استفاده شده است. براى تجزيه و تحليل داده ها، علاوه بر روش هاى آمار توصيفى،از آمار استنباطى؛ در حد آزمون هاى «واريانس يك طرفه» (ANOVA) ضريب همبستگى پيرسون، رگرسيونچندمتغيره و تى مستقل» استفاده شده است. نتايج نشان داد: بين عمل به باورهاى دينى با ميزان شادكامى و سلامتروانى دانشجويان رابطه معنى دار وجود دارد و عمل به باورهاى دينى و شادكامى پيش بينى كننده سلامت رواندانشجويان مى باشند. التزام و عمل به باورهاى دينى تبيين كننده بخش عمده اى از شادكامى و سلامت روانى است.

 

كليدواژه ها: عمل به باورهاى دينى، شادكامى، سلامت روانى.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
237
شماره صفحه: 
43

چگونگى تأثير توكّل در درمان حُزن از منظر قرآن و حديث

سال بيست و سوم ـ شماره 205 -دي 1393

 

 على ملكوتى نيا[1]

زينب سادات نيكويى روزبهانى[2]

چكيده

حُزن و اندوهِ شديد و مداوم، از جمله بيمارى هاى روحى و اخلاقى است كه آسيب هاى گوناگونى را در جسم، جان و رفتار آدمى بر جاى مى گذارد. درمان اين بيمارى، از دغدغه هاى انديشمندان علوم اسلامى و پژوهشگران روان شناسى بوده است. از منظر قرآن و حديث نيز، يكى از راه هاى از ميان بردن حُزن در زندگى، «توكّل به خدا» معرفى شده است.

     پرسش اساسى اين است كه توكّل، چگونه باعث برطرف شدن حُزن و افزايش شادكامى انسان در سختى هاى زندگى مى شود؟ مقاله حاضر با روش كتابخانه اى و تحليل محتوا، به تبيينِ مفهوم توكّل و كاربرد آن در «حُزن زدايى» مى پردازد و پس از مطالعه و بررسى متون اسلامى (قرآن و حديث) به اين نتيجه مى رسد كه توكّل و اعتماد به خداوند، با تغيير و اصلاح شناخت آدمى در حوزه هاى عاطفى و رفتارى انسان تأثير مى گذارد كه حاصل آن، صبر در ناملايمات، زهد در تمايلات و شادابى و تلاش در كارها خواهد بود. نتيجه اينكه براى رهايى از اندوه، بايد «توكّل به خدا» را در انسان ها به وجود آورد.

كليدواژه ها: توكّل، اعتماد به خدا، حُزن، غم زدايى، شادكامى، سختى هاى زندگى، قرآن و حديث.[1] دانش آموخته حوزه علميه قم و كارشناس ارشد اخلاق و پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حديث.
alim2200@gmail.com

[2] دانشجوى كارشناسى علوم حديث دانشگاه قرآن و حديث. Z.sadat@mihanmail.ir

دريافت: 15/4/93               پذيرش: 19/8/93


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
205
شماره صفحه: 
69
محتوای تغذیه