معرفت شناختى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مبانى فلسفه سياسى استاد مرتضى مطهرى

سال بيست و پنجم ـ شماره 226 (ويژه علوم سياسى)

داود تقى لو / كارشناس ارشد علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره           dtaqilo@yahoo.com

مهدى اميدى / استاديار گروه علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                        omidimah@gmail.com

دريافت: 12/4/94               پذيرش: 25/10/94

چكيده

فلسفه سياسى از بدو ورود به جهان اسلام، همواره مورد توجه انديشمندان اين رشته بوده است. با اين حال،  فلسفه سياسى اسلامى با بى مهرى ها و شبهاتى، حتى در حدّ ادعاى امتناع آن، مواجه شده است. از بهترين  راه هاى پاسخ به اين شبهات، تدوين فلسفه هاى سياسى فيلسوفانى است كه انديشه آنها داراى اين ظرفيت  است. براساس اينكه ارتباط بين حكمت نظرى و حكمت عملى از مسائل مهم در فلسفه سياسى است و يك  رابطه توليدى و مبنايى ميان آنها برقرار است، بحث ماهيت و مبانى نقطه آغاز اين مهم به شمار مى آيد.

     پرسش اساسى تحقيق حاضر اين است كه ماهيت و مبانى فلسفه سياسى استاد مطهرى چيست؟ و  اقتضائات مبانى در اين فلسفه سياسى به چه نحوى است؟ فلسفه سياسى استاد مطهرى، مجموعه اى از  تأملات فلسفى و برخى ديدگاه هاى هنجارى است كه در آن به صورتى نظام مند ماهيت، مبانى و مسائل  محورى سياست و نظام سياسى مطلوب بررسى مى شود. مبانى هستى شناختى در مشروعيت حكومت؛  مبانى انسان شناختى در مسائلى همچون آزادى، عدالت و مشاركت سياسى؛ و همچنين نقش عقل و وحى در  كل فلسفه سياسى استاد مطهرى قابل پيگيرى است. روش تحقيق در اين نوشتار، توصيفى ـ تحليلى است.

 

كليدواژه ها: فلسفه سياسى، مبانى، هستى شناختى، انسان شناختى، معرفت شناختى.

 

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
226
شماره صفحه: 
63

مبانى فلسفه سياسى امام خمينى قدس سره

سال بيست و پنجم ـ شماره 226 (ويژه علوم سياسى)

عبداللّه اخلاقى / كارشناس ارشد علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره         a_akhlaqy@yahoo.com

مهدى اميدى / استاديار گروه علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                        omidimah@gmail.com

دريافت: 15/2/94               پذيرش: 11/9/94

 

چكيده

فلسفه سياسى امام خمينى قدس سره استمرار فلسفه سياسى اسلامى با رويكردى نوصدرايى است كه از يك سو، فلسفه  سياسى سكولار را برنمى تابد، و از سوى ديگر، تفاوت هاى چشم گيرى با جريان ظاهرگرايى دينى دارد. مسئله  اساسى اين است كه اين مكتب فكرى بر كدام مبانى متكى است كه آن را از آن دو پارادايم متمايز نموده است؟ اين  پژوهش درصدد شناخت و معرفى مبانى معرفت شناختى، هستى شناختى، فرجام شناختى و انسان شناختى فلسفه  سياسى امام خمينى قدس سره، با روش اسنادى، استفاده از نرم افزار و پايگاه هاى اطلاع رسانى معتبر است. ترسيم نحوه  جريان توحيد در حيات سياسى و اجتماعى از ديدگاه امام خمينى قدس سره هدف اصلى اين مقاله است. اين پژوهش نشان  مى دهد كه مبانى اين فلسفه سياسى چگونه بر هستى شناسى توحيدى، معرفت شناسى مبتنى بر كتاب تكوينى و كتاب  تدوينى و انسان شناسى متكى بر دوساحتى بودن انسان استوار است كه از يك سو، متضمن كاربست وحى الهى در  حيات سياسى و اجتماعى انسان هاست، و از سوى ديگر، مبتنى بر دريافت هاى عقلانى و شعور جمعى انسان ها در  ميدان اجتماع و سياست است.

 

كليدواژه ها: امام خمينى قدس سره، مبانى، فلسفه سياسى، معرفت شناختى، هستى شناختى، انسان شناختى.

 

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
226
شماره صفحه: 
13

تبيين و سنجش ادله معرفت شناختى منكران علم دينى

سال بيست و سوم ـ شماره 207 (ويژه فلسفه)

محمد مهدوى[1]

چكيده

مقوله علم دينى، بحثى مهم و پردامنه است و يكى از مباحث اصلى كه در بحث علم دينى بايد مورد توجه قرار گيرد، بررسى ادلّه و اشكالات معرفت شناختى مخالفان علم دينى است. بنابراين، با مراجعه به آثار مكتوب و با احصا و استقراى اوليه در اين زمينه، درمى يابيم كه مهم ترين استدلال هاى معرفت شناختى مخالفان علم دينى، عبارتند از: 1. عدم توجيه توليد علم دينى با تعريف معرفت به «باور صادق موجه»؛ 2. عدم امكان علم دينى در مراحل تحقيق علمى؛ 3. ملازم بودن نسبى گرايى علم با قول به علم دينى.

     در نتيجه، با دقت و بررسى استدلال هاى آنها نشان داده مى شود كه ادلّه مطرح شده در زمينه انكار علم دينى كافى نبوده برخى از آنها مدعياتى بدون دليل و برخلاف واقعيت هاى تاريخ علم است. برخى ديگر معلول نوعى مغالطه است. سرانجام، لوازم ناپذيرفتنى علم دينى، ادعايى صرف، مربوط به مرحله اجرايى تحقق علم دينى و برخاسته از عدم آشنايى با معارف اسلامى و قلمرو آموزه هاى دين اسلام است.

 

كليدواژه ها: علم دينى، علم بومى، معرفت شناختى، نسبى گرايى.[1] استاديار دانشگاه تبريز. mahdavi319@yahoo.com

دريافت: 2/8/93               پذيرش: 10/11/93


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
207
شماره صفحه: 
61
محتوای تغذیه