احمد سعيدي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش سعادت در ارکان علوم انسانی از دیدگاه آيت‌الله مصباح

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ام، شماره هشتم، پياپي 287، آبان 1400، ص 17ـ25

نوع مقاله: ترويجي

* علی‌اصغر ندرخانی/ کارشناس ارشد فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني(ره)    alinadarkhani@gmail.com
احمد سعیدي/ دانشيار گروه عرفان مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني(ره)    ahmadsaeidi67@yahoo.com
دريافت: 1400/3/11                    پذيرش: 1400/6/17

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
287
شماره صفحه: 
17
صفحه پایان مقاله: 
25

نحوه وجود نفس در حكمت متعاليه

سال بيست و دوم ـ شماره 190 ـ مهر 1392، 37ـ54

احمد سعيدى

چكيده
برخلاف تصور رايج، همه فلاسفه الهى نفس انسانى را مجرد محض نمى‏دانند. ملّاصدرا، برخلاف حكيمان مشايى و اشراقى، بر آن است كه نفس وجودى ذومراتب دارد و در بعضى از مراتب خود مادى و در بعضى ديگر مجرد است؛ يعنى نفس موجودى است كه ماديت و تجرد را همراه و هم‏ساز كرده است. وجود موجودات مادى و هستى ‏هاى مجرد، دست‏كم در فلسفه اسلامى، چندان محل بحث و مناقشه نيست، اما امكان و تحقق موجودِ مادى ـ مجرد رهاورد حكمت متعاليه است و تنها با مبانى و اصول آن قابل تثبيت است.
     مقاله حاضر با روش توصيفى ـ تحليلى برخى اصول، مبانى و مقدماتى را كه فهم صحيح نحوه وجودِ مادى مجردِ نفس بر آنها مبتنى است به اجمال بررسى كرده است.

كليدواژه ‏ها: نفس، وجود، مادى، مجرد، حكمت متعاليه.


سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
190
شماره صفحه: 
37
محتوای تغذیه