اميرمؤمنان على عليه السلام

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

استراتژى اميرمؤمنان على عليه السلام در برخورد با مخالفاندر جنگ صفين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى آبان 1395

سيدقاسم ميرخليلى / كارشناس ارشد تاريخ تشيع دانشگاه اديان و مذاهب gasem1350@gmail.com  

على خلجى / دانشجوى دكترى كلام شيعى دانشگاه اديان و مذاهب            ali.khalaji110@yahoo.com

دريافت: 22/2/94               پذيرش: 11/11/94

 

چكيده

مطالعه راهبردهاى اميرمؤمنان على عليه السلام در جنگ صفين، علاوه بر اينكه از منظر علمى به تبيين بعد سياسى از ابعاد وجودى اميرمؤمنان مى انجامد، از منظر كاربردى نيز ارائه راهبردهاى مشخص و معين بر اساس سياست علوى براى حل چالش هاى سياسى و نظامى در دنياى معاصر را در پى دارد. مهم ترين راهبردهاى امام على عليه السلام در جنگ صفين عبارتند از: 1. ارشاد و خيرخواهى و آگاهى بخشى به دشمن؛ 2. پرهيز از شروع جنگ؛ 3. جمع آورى اطلاعات؛ 4. استفاده از عمليات روانى؛ 5. آموزش و آرايش سپاه؛ 6. منع از دشنام به دشمن؛ 7. رعايت مردانگى در جنگ؛ 8. مصونيت سياسى فرستادگان؛ 9. به كار بردن حيله جنگى؛ 10. زيركى در برابر دشمن؛ 11. مقاومت در برابر دشمن و پرهيز از فرار؛ 12. رعايت حقوق بازماندگان؛ 13. پرهيز از شكنجه.

     اين پژوهش به روش توصيفى ـ تحليلى و با هدف تبيين استراتژى اميرمؤمنان عليه السلام در برخورد با مخالفان تدوين يافته است.

 

كليدواژه ها: استراتژى، اميرمؤمنان على عليه السلام، جنگ صفين، مخالف.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
227
شماره صفحه: 
13
محتوای تغذیه