حميده فرح بخش

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى دنيا از ديدگاه قرآن و انجيل و استلزامات تربيتى مربوط به آن

سال بيست و پنجم ـ شماره 223 (ويژه علوم تربيتى)

حميده فرح بخش / كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شهيد باهنر كرمان

Hamidehfarahbakhsh@gmail.com

سيدحميدرضا علوى / استاد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان                       Hamidreza-alavi@yahoo.com.hk

دريافت: 19/4/94               پذيرش: 19/11/94

چكيده

دنيا يكى از مهم ترين بسترهاى تربيت انسان مى باشد و شناخت ماهيت آن، در زندگى انسان بسيار حايز اهميت است. براى رسيدن به شناخت صحيح در مورد دنيا، كتب آسمانى حايز اهميت هستند. اين تحقيق به بررسى ويژگى هاى مشترك دنيا از ديدگاه قرآن و انجيل مى پردازد. بدين منظور، قرآن و انجيل در زمينه ويژگى هاى دنيا مورد مقايسه قرار گرفته اند و ويژگى هاى مشترك دنيا استخراج شده و سپس اين ويژگى ها با توجه تفاسير قرآن و انجيل و آراء دانشمندان مسلمان و مسيحى، مورد توصيف و تحليل قرار گرفته اند. استلزامات تربيتى مربوط به هر ويژگى به روش استنتاجى استخراج شده است. با توجه به نتايج تحقيق، ويژگى هاى مشترك دنيا در قرآن و انجيل را مى توان اين گونه برشمرد: 1. دنيا فريبنده است؛ 2. دنيا ناپايدار است؛ 3. دنيا مزرعه آخرت است. همچنين استلزامات تربيتى استنتاج شده از اين ويژگى ها به ترتيب عبارتند از: شناخت حقيقت زيبايى هاى دنيا و خويشتن دارى در مقابل آنها؛ عدم وابستگى به دنيا و پرهيز از هدف قرار دادن دنيا؛ 3. غنيمت شمردن زندگى دنيا و استفاده از آن براى فراهم كردن توشه آخرت.

 

كليدواژه ها: دنيا، قرآن، انجيل، تربيت، اسلام و مسيحيت.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
223
شماره صفحه: 
109

بررسى ويژگى هاى مشترك انسان از ديدگاه قرآن و انجيل و استلزامات تربيتى مربوط به آن

سال بيست و چهارم ـ شماره 208

حميده فرح بخش[1]

سيدحميدرضا علوى[2]

چكيده

انسان، موضوع تربيت است و شناخت او از مهم ترين مباحث در حوزه تعليم و تربيت مى باشد. تاانسان به طور صحيح شناخته نشود، نمى توان به امر تعليم و تربيت او پرداخت. كتب آسمانى كهبراى هدايت انسان نازل شده اند، به انسان و هدايت و سعادت او توجه ويژه اى مبذول داشته اند.رجوع به اين متون وحيانى، بينش صحيحى در مورد شناخت انسان در اختيار مى گذارد. اين پژوهشبه بررسى ويژگى هاى مشترك انسان از ديدگاه قرآن و انجيل مى پردازد. بدين منظور، ضمن مقايسهديدگاه قرآن و انجيل در زمينه ويژگى هاى انسان، ويژگى هاى مشترك انسان استخراج شده و سپسمورد توصيف و تحليل قرار گرفته اند. اطلاعات موردنياز به روش اسنادى جمع آورى شده است.استلزامات تربيتى مربوط به هر ويژگى از طريق شيوه استدلال و استنتاج استخراج شده است. نتايجپژوهش مبيّن آن است كه قرآن و انجيل در زمينه ويژگى هاى انسان داراى مشتركاتى هستند كه تأكيدبر آنها، هم يك الگوى تربيتى مشترك به دست مى دهد و هم موجب تقريب و تفاهم پيروان دو دين مى شود.

 

كليدواژه ها: انسان، قرآن، انجيل، تربيت، اسلام، مسيحيت، ويژگى هاى مشترك.
[1] كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شهيد باهنر كرمان. Hamidehfarahbakhsh@gmail.com

[2] استاد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان. Hamidreza-alavi@yahoo.com

دريافت: 25/3/93 پذيرش: 17/10/93

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
208
شماره صفحه: 
95
محتوای تغذیه