سيدمحمدرضا موسوى نسب

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

آثار تربيتى گريستن بر تكامل معنوى انسان از ديدگاه آيات و روايات

سال بيست و پنجم ـ شماره 228 (ويژه علوم تربيتى)

محمدتقى حسينى / دانشجوى دكترى علوم تربيتى جامعه المصطفى العالميه   mthoseini2@gmail.com

سيدمحمدرضا موسوى نسب / استاديار گروه علوم تربيتى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره       smrmn1346@gmail.com

دريافت: 11/5/94               پذيرش: 19/3/95

 

چكيده

موضوع گريستن، از جمله موضوعاتى است كه از ابعاد مختلف از جمله ابعاد روان شناختى، تربيتى، دينى، اخلاقى و عرفانى مورد بررسى قرار گرفته است. اين مقاله به بررسى آثار تربيتى گريستن بر تكامل معنوى انسان مى پردازد كه با روش تحليلى و توصيفى و به منظور تبيين ارتباط ميان گريستن، با تربيت اخلاقى و تكامل معنوى انسان، تدوين يافته است. گريه، نوعى واكنش به احساسات و هيجان هاى درونى انسان است كه مى تواند بر ابعاد روانى، تربيتى، معنوى و اخلاقى انسان تأثير بگذارد. ابتدايى ترين تأثير گريه، به ويژه گريه در امور معنوى، ايجاد آرامش است كه انسان بعد از گريه كردن، در اثر تخليه شدن فشارهاى درونى، احساس خوشايند و يك سبكى و آرامش برايش پديد مى آيد. همچنين گريه موجب نشاط و اميد در انسان شده و انگيزه فرد را تقويت مى نمايد و سلاحى در مبارزه با شيطان درونى انسان مى شود. از سوى ديگر، گريه سبب پاك شدن گناهان انسان و نزول رحمت خداوند شده، انسان را در دفع برخى رذائل اخلاقى و نيز كسب برخى فضيلت ها، كمك مى نمايد و سر انجام انسان را در رسيدن به قرب الهى يارى مى كند.

 

كليدواژه ها: تربيت، بكاء، اشك، اثر تربيتى گريه، اثر معنوى گريه، تكامل معنوى.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
226
شماره صفحه: 
27

راه كارهاى انتقال ارزش هاى دينى به كودكان دبستانى

سال بيست و چهارم ـ شماره 209 (ويژه علوم تربيتى)

سيدحسين فتوحى / دانش آموخته سطح سه حوزه علميه قم  fotohi2481@anjomedu.ir      

سيدمحمدرضا موسوى نسب / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره    smrmn1346@gmail.com   

دريافت: 27/7/93               پذيرش: 24/1/94

 

چكيده

بى شك، ارزش هاى دينى زمينه ساز تعالى و سعادت دنيوى و اخروى انسان ها مى باشند. انتقال و آموزش اين ارزش ها به نسل هاى امروز و آينده از دغدغه هاى مهم جوامع دينى است. نهاد آموزش و پرورش از مهم ترين نهادهايى است كه در انتقال ارزش ها نقش مهم و اساسى را بر عهده دارد. نتايج پژوهش، كه بر پايه مطالعات اسنادى و به روش توصيفى ـ تحليلى است، نشان داد: با توجه به ويژگى هاى روحى و روانى كودكان، بايد به پرورش جنبه هاى شناختى، رفتارى و عاطفى كودكان پرداخت و بر اين اساس نيز انگيزه متربيان را به يادگيرى آموزه هاى دينى و انجام آن برانگيخت. استفاده از زبان داستان، قصه، تمثيل و بهره گيرى از روش پرسش و پاسخ، تمرين و تكرار، تشويق و غيره از كارآمدترين روش ها در انتقال و توسعه ارزش ها مى باشد.

 

كليدواژه ها: تربيت دينى، ارزش هاى دينى، انتقال ارزش ها، راه كارهاى تربيت دينى، كودكان دبستانى.

 

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
209
شماره صفحه: 
107

بررسى زمينه هاى فرهنگى اثرگذار بر استقبال و عدم استقبالجوانان از مساجد از نظر دانشجويان دانشگاه پيام نور اليگودرز

سال بيست و چهارم ـ شماره 208

حسين اسماعيلى[1]

سيدمحمدرضا موسوى نسب[2]

چكيده

اين تحقيق به منظور بررسى زمينه هاى فرهنگى اثرگذار بر استقبال و عدم استقبال جوانان از مسجد با هدفشناسايى عوامل و راه كارهاى اثرگذار بر جذب جوانان به مساجد و شركت در فعاليت هاى آن طراحى شدهاست. اين پژوهش، از نوع پژوهش هاى زمينه اى است كه به روش توصيفى انجام شده است. گردآورىاطلاعات با استفاده از پرسشنامه 30 گويه اى محقق ساخته صورت گرفت. جامعه آمارى پژوهش كليهدانشجويان دانشگاه پيام نور اليگودرز مى باشند كه تعداد 200 نفر آنان به صورت تصادفى در نمونه آمارىاين پژوهش قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد كه به ترتيب (بى اطلاعى و ناآشنايى نسبت به اهميت مسجدو نماز جماعت، نامناسب بودن برنامه هاى مسجد، نامناسب بودن برخورد با نمازگزاران و بى توجهى نسبتبه تميزى و نظافت مسجد) به طور معنادارى در استقبال و عدم استقبال از مسجد اثر گذارند.

 

كليدواژه ها: مساجد، جوانان، نماز جماعت، جايگاه مسجد.

 
[1] استاديار گروه الهيات دانشگاه پيام نور. hosain_esmaily@yahoo.com

[2] استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. smrmn1346@gmail.com

دريافت: 23/4/93 پذيرش: 13/12/93

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
0
شماره صفحه: 
111
محتوای تغذیه