تشريعى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

قانون و مبانى هستى شناختى آن در فلسفه سياسى شهيد صدر

سال بيست و پنجم ـ شماره 226 (ويژه علوم سياسى)

منصور شاطرى / كارشناش ارشد علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره        hakarbala1391@yahoo.com

محسن رضوانى / استاديار گروه علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره        rezvani@yahoo.com

دريافت: 6/5/94               پذيرش: 15/11/94

 

چكيده

قانون يكى از اصلى ترين موضوعات فلسفه سياسى به شمار مى آيد. ارائه قوانين منسجم و كامل يكى از  معيارها و راهكارهاى ارزيابى يك فلسفه سياسى مطلوب به شمار مى آيد. قوانينى كامل و خوب هستند كه از  يك سو، همه عرصه هاى جامعه سياسى را دربر بگيرند، و از سوى ديگر، منطبق بر هستى شناسى و  انسان شناسى واقعى باشند. در اين پژوهش انواع قوانين در نظام سياسى اسلام از منظر شهيد سيدمحمدباقر  صدر بررسى شده است. در عرصه حكومتى، قوانين ثابت اسلام، داراى نظام واره اى ثابت و منطبق بر  ويژگى هاى ثابت عالم هستى بوده، نيز داراى ويژگى متغير و منطبق با شرايط متغير زمانه است. اين  ويژگى ها سبب شده است قوانين اسلام مبتنى بر مهم ترين مبانى خداشناسى و انسان شناسى باشند و داراى  ويژگى همه زمانى و همه مكانى و جامعيت باشند. قوانين اسلام به سبب تطابق با قوانين طبيعت و هستى و نيز  به سبب انطباق با قوانين فطرى انسان، مطلوب ترين و جامع ترين قوانين به شمار مى آيند.

 

كليدواژه ها: فلسفه سياسى، قوانين، سنن، منصوص، تشريعى، منطقه الفراغ، قانون اساسى.

 

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
226
شماره صفحه: 
47
محتوای تغذیه