سيف اله فضل الهى قمشى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

موانع پژوهش دانشجويى مطالعه تطبيقى و موردى دانشگاه هاى آزاد و دولتى قم

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396

سيف اله فضل الهى قمشى / استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم  fazlollahigh@qom-iau.ac.ir

دريافت: 11/6/95               پذيرش: 3/12/95

 

چكيده

پژوهش و توليد علم، رسالت اصلى دانشگاه ها و زمينه ساز توسعه همه جانبه و پايدار جوامع در عصر حاضر است.تحليل واقع بينانه موانع پژوهش، به ويژه براى دانشجويان مى تواند راهگشا و كليد موفقيت دانشگاه ها در اين عرصه مهم باشد. ازاين رو، هدف اين پژوهش، واكاوى عوامل بازدارنده مؤثر بر پژوهش هاى دانشجويى از طريق مقايسهموردى دانشگاه هاى آزاد اسلامى و دولتى قم است. روش تحقيق توصيفى ـ پيمايشى و جامعه آمارى شامل كل دانشجويان دو دانشگاه هستند كه تعداد 355 نفر از آنان به شيوه تصادفى طبقه اى، به عنوان نمونه آمارى انتخابشدند. تجزيه و تحليل توصيفى داده ها نشان داد: 1. نقش بازدارندگى عوامل انگيزشى، نحوه ارائه خدمات پژوهشى،عوامل ادارى ـ ساختارى، فرهنگى، فردى (فنى و تخصصى)، در پژوهش هاى دانشجويى دانشگاه آزاد اسلامى بيشتراز دانشگاه دولتى است كه با اطمينان 99/0 و 01/0a= تأييد شدند. 2. بين رتبه بندى دانشجويان دو دانشگاه درمورد عوامل بازدارنده پژوهش دانشجويى تفاوت معنى دارى مشاهده نشد. 3. مهم ترين عوامل بازدارنده پژوهش دانشجويى در دانشگاه آزاد اسلامى عوامل فردى (فنى و تخصصى) و در دانشگاه دولتى نحوه ارائه خدمات پژوهشى است.

 

كليدواژه ها: پژوهش دانشجويى، بازدارنده ها، دانشگاه آزاد اسلامى، دانشگاه دولتى قم.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
237
شماره صفحه: 
93

عوامل مؤثر بر توسعه معنويت و ارزش هاى دينى دانش آموزان

سال بيست و ششم ـ شماره 236 (ويژه علوم تربيتى)

سيف اله فضل الهى قمشى / استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم              fazlollahigh@yahoo.com

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
236
شماره صفحه: 
71

دين دارى و نقش آن در مسئوليت پذيرى اجتماعى دانشجويان

سال بيست و پنجم ـ شماره 231 (ويژه جامعه شناسى)

 

سيف اله فضل الهى قمشى / استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم  fazlollahigh@qom-iau.ac.ir

افسانه فداكار / كارشناس ارشد مديريت آموزشى دانشگاه آزاد اسلامى واحد ساوه       fadakar69@gmail.com

دريافت: 16/6/95               پذيرش: 11/10/95

 

چكيده

هدف تحقيق، پيش بينى نقش دين دارى در مسئوليت پذيرى دانشجويان است. روش تحقيق، توصيفى ـ همبستگى، و جامعه آمارى، دانشجويان دانشگاه پيام نور قم مى باشد. نمونه آمارى نيز 320 نفر از دانشجويان بودند كه به شيوه تصادفى طبقه اى انتخاب شدند. ابزار جمع آورى اطلاعات، دو پرسشنامه استاندارد «دين باورى» و «مسئوليت پذيرى» به ترتيب با پايايى 73.0 و 71.0 براساس آلفاى كرانباخ بود. براى تجزيه و تحليل اطلاعات از روش هاى آمار توصيفى و استنباطى در حد آزمون همبستگى پيرسون و  Tبراى مقايسه ميانگين دو گروه مستقل و Z فيشر استفاده شد. نتايج نشان داد: 1. بين نشانه هاى دين دارى با مسئوليت پذيرى اجتماعى به ميزان 154/0 همبستگى مثبت و معنى دار وجود دارد. 2. بين انجام عبادات واجب و مسئوليت پذيرى اجتماعى دانشجويان رابطه معنى دارى وجود دارد 3. بين انجام عبادات مستحب و مسئوليت پذيرى اجتماعى دانشجويان رابطه معنى دارى برقرار است. 4. بين رعايت نشانه هاى دين دارى و مسئوليت پذيرى اجتماعى دانشجويان رابطه معنى دارى وجود دارد. 5. رابطه بين ابعاد دين دارى با مسئوليت پذيرى اجتماعى در دانشجويان دختر و پسر متفاوت نيست.

 

كليدواژه ها: دين دارى، مسئوليت پذيرى اجتماعى، انجام عبادات واجبه، انجام عبادات مستحب، رعايت نشانه هاى دين دارى.


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
231
شماره صفحه: 
77

ارزيابى دانشجويان از برنامه درسى اجراشده اخلاق اسلامى دانشگاه ها

سال بيست و پنجم ـ شماره 228 (ويژه علوم تربيتى)

سيف اله فضل الهى قمشى / استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم fazlollahigh@qom-iau.ac.ir

دريافت: 29/6/94 پذيرش: 2/4/95

 

چكيده

هدف از اين تحقيق، ارزيابى برنامه درسى اجراشده اخلاق اسلامى دانشگاه ها از منظر دانشجويان است. روش تحقيق، توصيفى از نوع پيمايشى و جامعه آمارى نيز 273 دانشجوى كارشناسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم مى باشد كه درس اخلاق اسلامى را در نيمسال دوم 93ـ94 پاس كردند. نتايج تحقيق نشان داد: نيازهاى مبنا قرار گرفته در تدوين اهداف درس اخلاق اسلامى دانشگاه ها، پوشش دهنده نيازهاى فردى و اجتماعى در يك جامعه اسلامى در حد متوسط بوده، همپوشى كامل ميان اهداف و نيازها در درس اخلاق اسلامى وجود ندارد. 2. روش هاى ياددهى  يادگيرى به كار گرفته شده در تدريس درس اخلاق اسلامى، با اهداف اين درس در سطوح شناختى، عاطفى و رفتارى همسويى اندكى دارد. 3. روش هاى ارزشيابى به كار گرفته شده در ارزشيابى پيشرفت تحصيلى دانشجويان در درس اخلاق اسلامى، همسو با اهداف اين درس در سطوح شناختى، عاطفى و رفتارى نيست. 4. ميزان دستيابى دانشجويان به اهداف درس اخلاق اسلامى در سطوح شناختى، عاطفى و رفتارى نامطلوب است؛ بنابراين، افزايش اثربخشى برنامه درسى اخلاق اسلامى دانشگاه ها، مستلزم برنامه ريزى براساس نياز سنجى واقع بينانه مبتنى بر رويكرد تركيبى هدف محور ـ مسئله محور و ارتقاى مهارت هاى حرفه اى مدرسان مى باشد.

 

كليدواژه ها: برنامه درسى اجراشده، اخلاق اسلامى، ارزيابى، دانشجويان.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
228
شماره صفحه: 
131
محتوای تغذیه