سعيد مقدم

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

شاخصه هاى جامعه مطلوب در انديشه امام سجاد عليه السلام

سال بيست و چهارم ـ شماره 219 (ويژه جامعه شناسى)

چكيده

دستيابى به جامعه مطلوب و آرمانى كه انسان را به سعادت برساند، همواره انديشمندان را به ترسيم آرمان شهرهايى واداشته است. در اين ميان، ترسيم جامعه اى مطلوب كه منشأ وحيانى داشته و به دور از خيال و قابل تحقق باشد ضرورى به نظر مى رسد. روش اين پژوهش، توصيفى ـ اسنادى است و براى تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل محتوا استفاده شده است. يكى از مؤثرترين روش ها براى ادراك كل جامعه اين است كه نهادهاى اصلى آن و مناسبات موجود ميان آنها را مورد توجه قرار دهيم. ارائه شاخصه هاى جامعه مطلوب در قالب نهادهاى اجتماعى از ديدگاه امام سجاد عليه السلام از اهداف اين تحقيق به شمار مى رود.

     جامعه آرمانى از ديدگاه امام سجاد عليه السلام، جامعه اى است كه در آن روابط انسانى در درون نهادهاى اجتماعى براساس ارزش هاى الهى شكل مى گيرد و حركت در مسير بندگى خداوند مهم ترين ويژگى اين جامعه مطلوب مى باشد.

 

كليدواژه ها: شاخصه ها، جامعه آرمانى، نهاد، امام سجاد عليه السلام.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
219
شماره صفحه: 
11

خانواده آرمانى در انديشه امام سجاد (ع)

سال بيست و يكم ـ شماره 181 ـ دى 1391، 13ـ26

سعيد مقدم*

چكيده

تهديدها و آسيب هاى فراوانى در دهه هاى اخير نهاد خانواده را به چالش كشيده است. از اين رو، ارائه يك خانواده آرمانى از منظر دينى جهت رويارويى با تهديدهاى نوين، ضرورى به نظر مى رسد. در اين نوشتار به بررسى خانواده آرمانى مطلوب در انديشه امام سجاد عليه السلام با روش تحليل متن مى پردازيم. ترسيم خانواده آرمانى براساس ويژگى ها و ارائه راهكارهاى تحقق اين نهاد، از اهداف اين پژوهش به شمار مى رود.

خانواده آرمانى، اگرچه براى پاسخ گويى به نياز جنسى شكل مى گيرد، ولى به دليل داشتن مبانى توحيدى و ارائه ويژگى ها و راهكارهاى برگرفته از مبانى وحيانى، به پرورش انسان هاى موحد مى پردازد و زمينه تشكيل جامعه آرمانى را فراهم مى كند.

كليدواژه ها: خانواده آرمانى، انديشه امام سجاد عليه السلام، ويژگى ها، راهكارها.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
181
شماره صفحه: 
13
محتوای تغذیه