تجرد نفس

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تبيين امكان تحقق علم حضوري به نفس مجرد مطابق برهان هواي طَلق

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره چهارم، پياپي 259 (ويژة فلسفه)

حامد شاد / دكتري معارف اسلامي دانشگاه معارف اسلامي     h.shad@h-shad.ir
دريافت: 06/11/97                    پذيرش: 19/03/98
چکيده
ابن‌سینا در مقام اثبات جوهر نفسانی و غیرمادی برای انسان، برهان هوای طلق را مطرح می‌کند و مدعی می‌شود که وجود جوهر نفسانی امری بدیهی است و با بیانی تنبیهی، ما را به درک این امر بدیهی یاری می‌کند. او برهان هوای طلق را به عنوان یک برهان تجربی مطرح نمی‌کند، اما حالت تصویرشده در برهان، علاوه بر تحقق فرضی، قابلیت تحقق عینی و واقعی را هم دارد. حالت غفلت از بدن و حواس ظاهری که او مفروض می‌گیرد، با استفاده از «داروهای بی‌حسی» و با استفاده از «عملیات محرومیت حسی» به تحقق عینی رسیده ‌است. آنچه با کمک این برهان درک می‌شود، نفس مجرد است، نه مفهوم کلی یا صورت خیالی بدن یا افعال و حالات درونی و یا یکی از اعضای داخلی مانند مغز. روش تحقیق در این مقاله، عقلی، توصیفی و تحلیلی است.
كليدواژه‌ها: ابن‌سینا، برهان هوای طلق، برهان انسان معلق، نفس انسانی، تجرد نفس.
 
 


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
259
شماره صفحه: 
11

مرورى گذرا بر مباحث علم النفس فلسفى

سال بيست و ششم ـ شماره 232 (ويژه فلسفه)

مرتضى رضائى / استاديار گروه فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره   Mrezaeeh50@gmail.com

دريافت: 19/4/95                    پذيرش: 19/9/95

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
232
شماره صفحه: 
39
محتوای تغذیه