فائزه ناطقى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

عمل به باورهاى دينى و نقش آن در شادكامى و سلامت روانى

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396

زينت السادات الحسينى / كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه آزاد اسلامى واحد اراك       alhosseini@chmail.ir

فائزه ناطقى / استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد اراك  f-nateghi@iau-arak.ac.ir

دريافت: 2/9/95               پذيرش: 29/2/96

 

چكيده

هدف، بررسى «نقش عمل به باورهاى دينى در شادكامى و سلامت روانى دانشجويان علوم تربيتى دانشگاه آزاداسلامى واحد اراك» است. روش تحقيق، توصيفى از نوع همبستگى است و جامعه آمارى 144 دانشجوى دخترشاغل به تحصيل رشته علوم تربيتى در مقاطع كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترا. نمونه آمارى، 105 نفر ازدانشجويان مى باشند كه بر اساس جدول مورگان و به شيوه تصادفى طبقه اى انتخاب شدند. براى گردآورى اطلاعات،از سه پرسش نامه شادكامى آكسفورد، سلامت عمومى و پرسش نامه مذهبى به ترتيب با پايايى، 943.0، 905.0 و863.0. براساس آلفاى كرانباخ استفاده شده است. براى تجزيه و تحليل داده ها، علاوه بر روش هاى آمار توصيفى،از آمار استنباطى؛ در حد آزمون هاى «واريانس يك طرفه» (ANOVA) ضريب همبستگى پيرسون، رگرسيونچندمتغيره و تى مستقل» استفاده شده است. نتايج نشان داد: بين عمل به باورهاى دينى با ميزان شادكامى و سلامتروانى دانشجويان رابطه معنى دار وجود دارد و عمل به باورهاى دينى و شادكامى پيش بينى كننده سلامت رواندانشجويان مى باشند. التزام و عمل به باورهاى دينى تبيين كننده بخش عمده اى از شادكامى و سلامت روانى است.

 

كليدواژه ها: عمل به باورهاى دينى، شادكامى، سلامت روانى.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
237
شماره صفحه: 
43
محتوای تغذیه