مهدي مرداني(گلستاني)

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مباني و اصول قرآني انديشة دفاعي در اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره نهم، پياپي 252 (ويژة علوم سياسي)

مهدي مرداني(گلستاني) / دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حديث    mardani1400@gmail.com
دريافت: 26/03/97                    پذيرش: 19/06/97
چکیده
قرآن کریم به عنوان اصلی‌ترین منبع دین اسلام، خاستگاه اندیشه‌های بسیاری است که یکی از مهم‌ترین آنها مسئلة «دفاع و امنیت» است. این مسئله، بر مبانی و اصولی استوار است که شایسته است بر پایة مستندات قرآنی کشف و تبیین گردد. هدف از این پژوهش، که به شیوة توصیفی ـ اکتشافی سامان یافته، تبیین اصول و مبانی اندیشة دفاعی اسلام است که بر پایة آموزه‌های قرآن صورت می‌پذیرد. نفی سلطه، تکلیف‌گرایی، استقلال و خودکفایی، حفظ وحدت و انسجام و همزیستی مسالمت‌آمیز از مهم‌ترین مبانی اندیشة دفاعی اسلام است، و اطاعت از فرمان‌دهی، دشمن‌شناسی، قطع ریشه‌های فساد، آمادگی دفاعی و دفاع فرامرزی از مهم‌ترین اصول اندیشة دفاعی اسلام به‌شمار می‌آید.
کليدواژه‌ها: آموزه‌های اسلام، اندیشة دفاعی، مستندات قرآنی، مبانی، اصول.

 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
252
شماره صفحه: 
47
محتوای تغذیه