قاسم شبان‌نيا

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اصول حاكم بر حقوق شهروندي در اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره نهم، پياپي 252 (ويژة علوم سياسي)

قاسم شبان‌نیا / دانشیار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Shaban1351@yahoo.com
محمدحسن اسدی‌نسب / کارشناس علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    asadinasab1374@gmail.com
دريافت: 14/12/96                    پذيرش: 11/06/97
چکیده
«حقوق شهروندی» در هر مسلک و مرامی، مبتنی بر مجموعه‌ای از اصول است که بنیان‌های اصلی هريک از آن حقوق به‌شمار می‌روند. در اسلام نیز حقوق شهروندی مبتنی بر اصول بنیادینی است که شناخت آنها می‌تواند چارچوب دقیقی از آن به دست دهد. نگارندگان این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع اسلامی، مهم‌ترین این اصول را استخراج کرده و منطق حاکم بر آن حقوق را نشان داده است. اصولی از قبیل اصل «حاکمیت مطلق الهی»، «توجه به مصالح اخروی بر دنیوی و تقدم حق حیات معنوی»، «کرامت انسانی»، «عدالت»، «تناسب رفتاری»، «مصلحت» و «تلازم حق و تکلیف»، تأثیري بنیادین بر ترسیم حقوق شهروندی دارند. دولت اسلامی مؤظف است در راستای چارچوب‌بندی حقوق شهروندی و عملی ساختن آنها در صحنة جامعه، تمام این اصول را لحاظ کند؛ زيرا لحاظ نکردن حتی یکي از این اصول حقوق شهروندی را به مخاطره خواهد انداخت.
کلیدواژه‌ها: اصول، حقوق شهروندی، حاکمیت الهی، عدالت، تناسب رفتاری، مصلحت، تلازم حق و تکلیف، کرامت انسانی.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
252
شماره صفحه: 
27

بررسي نحوة كنش بازيگران بين‌المللي در ساختار بين‌الملل موجود از منظر آيت‌الله جوادي آملي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره نهم، پياپي 252 (ويژة علوم سياسي)

مهدي مشكي‌باف‌مقدم / كارشناس ارشد علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميي ره    mahdi.moqaddam@gmail.com
قاسم شبان‌نيا / دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    shaban1351@yahoo.com
دريافت: 21/03/97                    پذيرش: 26/07/97
چکیده
این مقاله به دنبال تحلیل رفتار و ملاک‌های رفتاری کنشگران بین‌الملل در تعامل با یکدیگر است. ازآنجاكه بازیگران بین‌المللی در ساختاری پیش‌ساخته به تعامل می‌پردازند. مقاله با روش تحليلي ـ توصيفي تلاش می‌کند رابطة میان رفتار کنشگران با اهداف آنان و تأثیر‌پذیری از ساختار موجود را از منظر آیت‌الله جوادی آملي ارزیابی كند. از این طریق می‌توان به طبقه‌بندی، سطح تحلیل جامع و پیش‌بینی مطلوبی درخصوص رفتار بازیگران دست یافت. نوشتار حاضر معتقد است نگرش دینی کامل‌ترین رویکرد تبیینی است، بدين‌روي، اساس محتوای نوشته متون به‌دست‌آمده از یکی از بزرگ‌ترین تحلیل‌گران دینی است که در زمینة روابط بین‌الملل صاحب‌نظر است. بازیگران مستکبر با حذف ارزش‌های دینی و انسانی، ساختاری مبتنی بر منافع و امنیت شخصی از طریق سلب امنیت و منافع دیگر کنشگران پدید آورده‌اند. کنشگران سلطه‌ستیز با محوریت ارزش‌های دینی و انسانی به دنبال بنا نهادن ساختار جدیدی هستند که تأمین‌کنندة منافع و امنیت عادلانه برای همة کنشگران جهانی باشد.
كليدواژه‌ها: آیت‌الله جوادی آملی، بازیگران، مستکبران، مستضعفان، ساختار بین‌الملل موجود، دین، فطرت.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
252
شماره صفحه: 
81
محتوای تغذیه