سيدحميدرضا علوي

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

«عالَم انسان دينى» رهيافت اثربخشى فعاليت هاى معلمان تربيت دينى و اخلاقى

سال بيست و چهارم ـ شماره 209 (ويژه علوم تربيتى)

مهديه كشانى / دانشجوى دكترى فلسفه تعليم و تربيت اسلامى دانشگاه كرمان       mahdiyehkeshani@yahoo.com

سيدحميدرضا علوى / استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان        hralavi@uk.ac.ir

دريافت: 20/5/93               پذيرش: 13/12/93

 

چكيده

ازجمله چالش هاى پيش روى تربيت دينى و اخلاقى، عدم تأثيرگذارى روش هاى تربيتى مورداستفاده مربيان اين حوزه ها مى باشد. ازاين رو، بروندادهاى آن، بعضا متصف به آموخته هاى خود نيستند و يا پس از مدتى، در مسيرى خلاف ارزش هاى دينى و اخلاقى، جهت گيرى مى كنند. مقاله حاضر مى كوشد با ترسيم عالَم انسان دينى براى معلمان، ضرورت ارزشى چنين عالَمى را در جهت تأثيرگذارى تعاليم دينى و اخلاقى تبيين نمايد. روش اين پژوهش، كيفى بوده و با رويكرد تحليلى ـ استنباطى، انجام گرفته است. نتايج نشان مى دهد مربى عالَم دار از دو جهت بر روى متربيان خود تأثير مى گذارد. جهت اول و اصلى، جذبه روحى است كه در متربيان به منظور عالَم دار شدن ايجاد مى كند و جهات فرعى، تأثيرگذارى هر مقام مربى در روح و جان متربى است. از اين جهت، مربيان تربيت دينى و اخلاقى بايد به جاى استفاده از رويكردهاى مادى، ابزارى و قهرى به رويكردهاى وجودى، درونى و اشراقى روى آورند كه ورود به عالَم انسان دينى، زيربنايى ترين آنهاست.

 

كليدواژه ها: عالم، انسان، دينى، اخلاقى، تربيت.

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
209
شماره صفحه: 
45

طبيعت‏ شناسى مبانى و لوازم تربيتى آن در قرآن كريم و نهج ‏البلاغه

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 176 ـ مرداد 1391، 15ـ31

سيد حميدرضا علوى*

چكيده

«طبيعت» در فلسفه تعليم و تربيت اسلامى، از اساسى ترين منابع شناخت محسوب مى شود كه مى توان به وسيله ابزار شناخت همچون حواس، عقل و قلب، عالى ترين مراتب شناخت يا معرفت را به دست آورد. بر اين اساس، «طبيعت شناسى» يكى از مهم ترين مباحث، در كنار مباحثى همچون خداشناسى، انسان شناسى، دنياشناسى و مرگ شناسى است كه مى توان از آن در موضوعات تربيتى بهره فراوان برد.
هدف اين مقاله استخراج و تبيين برخى از مهم ترين ويژگى هاى «طبيعت» از متن قرآن كريم و نهج البلاغه، به عنوان «مبانى تعليم و تربيت» است. بدين منظور از روش توصيفى ـ تحليلى در قالب پژوهشى نظرى با مبانى كتابخانه اى استفاده شده است.

نتايج تحقيق نشان مى دهد كه مى توان ويژگى هايى نظير نظام بودن طبيعت، هدفدار، برنامه ريزى شده و منظم بودن طبيعت، زيبا بودن و آيت الهى بودن طبيعت، را به عنوان مبانى تعليم و تربيت از قرآن و نهج البلاغه استخراج نمود.

كليدواژه‌ها: قرآن، نهج البلاغه، طبيعت شناسى، مبانى تعليم و تربيت، لوازم تربيتى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
176
شماره صفحه: 
15
محتوای تغذیه