علي امين‌رستمي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

پرهيز از ظلم و خشونت در سيرة سياسي اميرمؤمنان علي عليه السلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره ششم، پياپي 261 (ويژة تاريخ)

علی امین‌رستمی/ کارشناس ارشد تاریخ اسلام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    ali.amini1353@yahoo.com
دريافت: 23/1/98                    پذيرش: 19/5/98
چکيده
در مکتب تشیع امامی، امور دنيايي و سياسي جامعه در ارتباطي تنگاتنگ با مسائل آخرت تعريف شده‌اند. دين و سياست تفکيک‌ناپذير است و رهبران معصوم علیه السلام مهم‌ترين سياست‌مداران امت معرفي شده‌اند. سياست در سيرة رهبران معصوم اسلام علیه السلام از اصولي برخوردار است که آن را با نظامات سياسي دنيا متمايز کرده است.
در این مقاله برآنیم، با روش نقلی و تاریخی و بررسی منابع تاریخ اسلام، اصل «پرهیز از ظلم و خشونت» در سیرة سیاسی امیرمؤمنان علی علیه السلام را بررسی کنیم.
بیانات و نامه‌های حضرت به والیان و استانداران به‌ویژه، نامه حضرت به مالک‌اشتر و روایات تاریخی بیانگر این است که جز در موارد اجرای قانون و عمل به دستورات وحی، کوشش حضرت بر این بود تا در پی اجرای عدالت بوده و از توسل به خشونت و ظلم پرهیز کند. امیرمؤمنان علیه السلام از به دست آوردن قدرت و حفظ آن را به هر قیمتی، چون خون‌ریزی، عمل بر اساس سوء‌ظن و به‌کارگیری قهر و شمشیر برای وادار کردن جامعه به اطاعت، گریزان بود.
کلیدواژه‌ها: سیرة سیاسی امیرمؤمنان علی علیه السلام، ظلم و خشونت، پرهیز از ظلم و خشونت، اعمال قانون.


 

Avoiding Cruelty and Violence in Imam Ali's Political Course

Ali Amin-Rostami / MA of the History of Islam from the Imam Khomeini Education and Research Institute                                                                                                                                                       ali.amini1353@yahoo.com

Received: 2019/04/12 - Accepted: 2019/08/10                                                                  ali.amini1353@yahoo.com

Abstract

In Shiite School, the worldly and political affairs of society have been defined in close connection with the issues of the hereafter. Religion and politics are inseparable and the infallible leaders have been introduced as the most important politicians in the Ummah. Politics in the course of the infallible leaders of Islam has principles that distinguish it from the political systems of the world. In this article, we intend to study the principle of "Avoiding Cruelty and Violence" in the political course of Imam Ali through a narrative and historical method and examining the sources of Islamic history. Imam Ali's statements and letters to the rulers and governors, in particular his letter to Malik al-Ashtar, and also historical narrations indicate that except in the case of law enforcement and the implementation of revelation orders, Imam Ali's effort was to seek justice and to avoid violence and oppression. He was reluctant to seize power and maintain it at any cost, such as bloodshed, suspicion, and the use of sword to compel society to obey.

Keywords: Imam Ali's Political Course, Cruelty, Avoiding Cruelty, Law Enforcement.


 

 


 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
261
شماره صفحه: 
11
محتوای تغذیه