رهبر عادل

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

شاخص‌هاي امنيت سياسي از منظر امام خميني ره

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هشتم، پياپي 263 (ويژة علوم سياسي)

رسول حکمی شلمزاري / کارشناس ارشد علوم سياسي مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Hakami68@yahoo.com
مهدی امیدي / دانشيار گروه علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Omidimah@gmail.com
دريافت: 10/3/98                    پذيرش: 15/7/98
چکيده
امنیت سیاسی از منظر فقهی به معنای «اطمینان و آرامش بازیگران، جهت دریافت حقوق سیاسی و انجام تکالیف سیاسی برای نیل به سعادت دنیا و آخرت» است، که با شاخص‌های مختلفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. شاخص‌های امنیت سیاسی، در واقع ملاک‌های ارزیابی میزان بهره‌مندی جامعه از امنیت سیاسی نسبت به مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب، جهت طراحی راهبردهای متناسب و شناسایی نوع تکلیف است. ازاین‌رو آنچه با روش توصیفی ـ تحلیلی از فقه امامیه حاصل می‌شود این است که امنیت سیاسی در جامعه اسلامی با شاخص‌هایی همانند: وجود حکومت، رهبری عادل، ثبات و مشارکت در جامعه، ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد.
کلید‌واژه‌ها: شاخص، امنیت سیاسی، حکومت، رهبر عادل، ثبات داخلی و مشارکت.
 


The Indices of Political Security from Imam Khomeini's Perspective

Rasool Hakami-Shalamzari / Master’s Degree in Political Science, the IKI                       Hakami68@yahoo.com

Mahdi Omidi / Associate Professor, Department of Political Science, the IKI                      Omidimah@gmail.com

Received: 2019/05/31 - Accepted: 2019/10/07

Abstract

According to Fiqh, political security means "the tranquility and peace of influential figures” to gain political rights and perform political duties to achieve prosperity in this world and the hereafter. It can be measured by various indices. Political security indices are, in fact, the criteria of assessing the extent of the benefit a community gets from political security while comparing current situation with the ideal situation in order to design appropriate strategies and identify the type of duty. Therefore, the research findings which are based on a descriptive-analytical method show that according to Imamiyyah Fiqh, political security in Islamic society is measured by such criteria as: existence of government, just leadership, stability and public participation in social activities.

Key words: criteria, political security, governance, just leader, internal stability and participation.

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
263
شماره صفحه: 
11
محتوای تغذیه