مبانی

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مبانی روابط بین‌الملل کنونی از منظر آیت‌الله جوادی آملی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

مهدی مشکی‌باف مقدم / دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام     Mahdi.moqaddam@Gmail.com
دريافت: 18/02/99                    پذيرش: 06/09/99
چکيده
نحوه تعاملات جهانی را که آشفتگی آن هویداست، باید اولاً در مبانی ترابطات بین‌المللی، و ثانیاً تسری جهانی این مبانی، اصطیاد و نقادی کرد. برای نیل به این مقصود، با بهره‌گیری از مبانی فکری آیت‌الله جوادی آملی، به روش تحلیل محتوا به این مهم پرداخته‌ایم. از منظر ایشان، ازیک‌سو عدم فهم صحیح از مسئلة علیت، که به غفلت یا انکار علت‌العلل عالم می‌انجامد؛ ضعف کلان هستی‌شناسی محسوب می‌شود و در روابط بین‌الملل به قدرت‌محوری به‌جای خدامحوری منتهی شده است. از سوی دیگر، نگاه مادیِ معرفت‌شناسان غربی، مانع اصلی ترسیم تصویری صحیح از چینش عالم هستی می‌شود که عرصة بین‌الملل را صحنه آنارشیسم معرفتی کرده است. بالتبع با این دو رویکرد هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه، جایگاه حقیقی انسان به‌عنوان مخلوق کریم عالَم، در ساحت انسان‌شناسی به سمت اومانیسم سوق پیدا می‌کند که به کارگزارمحوری در حوزة بین‌الملل منتهی گردیده است.
کلیدواژه‌ها: آیت‌الله جوادی آملی، روابط بین‌الملل، وضع موجود، مبانی، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
279
شماره صفحه: 
47
صفحه شروع مقاله: 
47
صفحه پایان مقاله: 
56

بررسی مبانی هستی‌شناختی تعلیم و تربیت از منظر تجربه‌گرایی و قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

معرفت شماره 264-آذر 1398

سیدعقیل نسیمی/ دانشجوی دکتری گروه قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی سمنان    aghil_sn110@yahoo.com
رضا کهساری/ استادیار گروه کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان    kohsari888@gmail .com
معصومه کرامتی/ استادیار مجتمع آموزش عالی اسفراین    masoomeh.keramati@yahoo.com
جعفر تابان/ استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی    jafartaban@yahoo.com
دريافت: 13/3/98                    پذيرش: 19/7/98
چکيده
حل مسائل اساسي فلسفه، به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم، بستگی به پاسخی دارد که به پرسش‌های هستی‌شناختی داده می‌شود، و در ارتباط تنگاتنگ با نوع رویکردی است که نسبت به این مسئله در پیش گرفته می‌شود. از موضوعات مهم و ضروری برای نظام تعلیم و تربیت، بررسی نقادانه فلسفه‌ها و نظریه‌های تربیتی مطرح در این حوزه می‌باشد. این امر سبب بهره‌گیری عالمانه و منصفانه از نظریات تربیتی موجود، و مانع اقتباس جاهلانه و کورکورانه می‌شود. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی مبانی هستی‌شناختي تعليم و تربیت از منظر دو رویکرد تجربه‌گرایی و قرآنی می‌باشد. محققان جهت نیل به مقصود، از روش تحلیلی ـ توصیفی بهره جسته‌اند، که خود از نوع تحقیقات کیفی است. همچنین با استفاده از رویکرد وصفی ـ تفسیری به تبیین موضوع و با تحلیل مبانی هستی‌شناختی به ارائه نکات تربیتی دو رویکرد در چارچوب قرآنی و تجربی اقدام کرده‌اند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که هر دو رویکرد، شاید در لفظ اشتراکات لفظی داشته باشند، ولی تفاوت ماهوی و معنایی بسیار دارند که به‌علت جهان‌بینی و مبانی هستی‌شناختی متفاوت خواهد بود.
کلیدواژه‌ها: مبانی، هستی‌شناختی، تربیت، تجربه‌گرایی، قرآن.
 

محتوای تغذیه