رضوان الهی

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تحلیل معناشناختی «رضوان» در قرآن کریم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره دهم، پياپي 265 (ويژة علوم قرآني)

یونس حسنی/ کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     uhasani@mihanmail.ir
دريافت: 21/12/97                    پذيرش: 7/4/98
چکيده
واژة رضوان از واژه‌های کلیدی در نظام معنایی قرآن کریم است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی و با رویکرد معناشناختی به ‌بررسی ماده «رضوان» و تحلیل حوزه معنایی آن در قرآن می‌پردازد. «رضوان» بر محور همنشینی با «رحمت»، «مغفرت»، «فضل»، «تقوا» و در سطح جانشینی با «فوز»، «فلاح» و «قرب» پیوند معنایی دارد. واژة «حب» همسو با رضوان است؛ چنانچه واژگان متقابل با رضوان «سخط»، «مقت» و «غضب» می‌باشد. تحلیل معنایی رضوان در قرآن نشان می‌دهد این واژه کاملاً جنبة ‌روحانی و معنوی داشته و اختصاص به ‌خداوند متعال دارد. واژه رضوان در جهان‌بینی قرآن کریم نشان‌دهندة بالاترین مرتبه ‌تکاملی است که یک انسان می‌تواند در راستای تحقق هدف آفرینش خود و تشریع الهی به ‌آن دست‌ یابد.
كليدواژه‌ها: معناشناسی، رضوان الهی، حوزه معنایی، رضوان بر محور همنشینی، رضوان در سطح جانشینی، نظام معنایی قرآن.


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
265
شماره صفحه: 
45

آثار اخروی محبت به ‌خداوند از دیدگاه قرآن با تأکید بر تفسیر المیزان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره دهم، پياپي 265 (ويژة علوم قرآني)

مجيد عباسي / کارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     yamohammad.yazahra@gmail.com
اسماعیل سلطانی بیرامي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     soltani@qabas.net
دريافت: 21/2/98                    پذيرش: 19/7/98
چکيده
از اموری که به‌طور قطع در رسیدن انسان به ‌سعادت ابدی و برخورداری از مواهب اخروی مؤثر است، محبت به‌ خدای متعال است. ازاين‌رو، بررسي آثار اخروی محبت به‌ خدا، داراي اهميت ویژه است. اين مقاله با روش تفسیر موضوعی و با استفاده از منابع تفسیری و با تأکید بر تفسیر المیزان، به ‌بيان آثار و لوازمِ اخروی محبت انسان به ‌خدا پرداخته و به اين نتيجه رسيده که با توجه به آیات قرآن، محبت به‌ خدا همان‌گونه که آثار متعددی در حیات دنیایی انسان دارد، آثار متعدد اخروی را نیز به ‌دنبال دارد. مُحب خدا در سرای ابدی به‌ جوار خدای سبحان نایل می‌شود و در پرتو آن، نعمت‌ها و مواهبی نظیر آمرزش گناهان، رهایی از آتش جهنم، نیل به ‌نعمت‌های بهشتی، رضوان الهی و اجابت هر نوع درخواست نصیبش می‌گردد.
کليدواژه‌ها: محبت به ‌خدا، قرآن، قرب الهی، آثار محبت، رضوان الهی.


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
265
شماره صفحه: 
13
محتوای تغذیه