سيدمحمد طيبي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تاريخ نگارى يعقوبى سيرى در روش و درونمايه

تاريخ نگارى يعقوبى سيرى در روش و درونمايه

سيد محمّد طيّبى

خلاصه

در اين نوشتار، سعى بر آن است تا با مطالعه و تعمّق در اثر مهم و تاريخى مورّخ بزرگ شيعى، ابن واضح يعقوبى (تاريخ يعقوبى) و ديگر منابع مرتبط با آن، كيفيت، روش، جهان بينى و معرفت حاكم بر تاريخ نگارى و تاريخ نگرى او مورد بررسى قرار گيرد; موضوع و مبحثى كه در معرفى يعقوبى و آثارش بدان عنايت در خور توجهى مبذول نگرديده است. نگارنده كوشيده است تا با مطالعه و تأمّل در اين اثر مهم و منابع مرتبط با آن، در حد وسع، مبحث مذكور را مورد بررسى قرار دهد. مجموعه يافته ها تحت سه موضوع و عنوان و به شرح زير به نگارش درآمده اند:

الف. بررسى شرح حال و آثار: ضمن بيان زندگى نامه، آثار مورّخ با تأكيد بر تاريخ يعقوبى و البلدان معرفى گرديده اند;

ب. روش تاريخ نگارى: روش هاى به كار گرفته شده توسط مورّخ به بحث گذاشته شده اند;

ج. جهان بينى و معرفت شناسى حاكم بر تاريخ نگارى: به انگيزه ها و نيات مورّخ در نگارش تاريخ و تاريخ نويسى اشاره شده است.

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
77
شماره صفحه: 
75

شيوه هاى تبليغاتى اشرافيت مكه در رويارويى با پيامبر بزرگ اسلام

شيوه هاى تبليغاتى اشرافيت مكه در رويارويى با پيامبر بزرگ اسلام

سيدمحمد طيّبى

 

اشاره

پس از بعثت نبى اكرم، به ويژه از سال سوم بعثت تا فتح مكه، به مدت هجده سال، اشرافيت و سرمايه دارى مكه براى مقابله و رويارويى با آن حضرت و انقلاب الهى اش، از شيوه هاى متنوعى استفاده كرد. از ميان اين شيوه ها، فعاليت هاى تبليغاتى با عطف به شرايط زمان بسيار در خور اهميّت و تأمل است.

نگارنده در اين مقاله كوشيده است تا براساس منابع اصيل تاريخ اسلام و در حد اقتضاى بحث، شيوه هاى مزبور را مورد بررسى قرار دهد. مجموعه يافته ها در هفت موضوع و عنوان به نگارش در آمده است.

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
65
شماره صفحه: 
61
محتوای تغذیه