منابع اسلامی

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسی تطبیقی شجاعت در منابع اسلامی و روان‌شناسی مثبت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ام، شماره دهم، پياپي 289، دي 1400، ص 67ـ78

نوع مقاله: ترويجي
مصطفی خوشخرام رودمَعجنی/ دانشجوی دکتری روان‌شناسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)    M.khoshkharam94@gmail.com 
دريافت: 20/04/1400                    پذيرش: 09/09/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
289
شماره صفحه: 
67

شخصیت اخلاقی در روان‌شناسی اخلاق و بررسی مفاهیم متناظر آن در منابع اسلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ام، شماره دهم، پياپي 289، دي 1400، ص 33ـ43

نوع مقاله: ترويجي
مصطفی جهانگیری/ کارشناس ارشد روان‌شناسی مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمیني(ره)     mostafajahangiry1372@gmail.com 
* محمدرضا جهانگیرزاده قمی/ استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)    jahangirzademr@gmail.com
حمید رفیعی‌هنر/ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی     hamidrafii2@gmail.com

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
289
شماره صفحه: 
33

رفتار حمایتی؛ مفاهیم مرتبط و انواع آن در منابع اسلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

محمدرضا جهانگیرزاده قمی/ استادیار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی ره     Jahangirzade@iki.ac.ir
ابوالقاسم بشیری گورتی/ استادیار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی ره     Bashiri@iki.ac.ir
* سیدهادی صبوری/ کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره     Saborised110@gmail.com
دريافت: 29/02/99                    پذيرش: 16/06/99

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
275
شماره صفحه: 
79
صفحه شروع مقاله: 
79
صفحه پایان مقاله: 
88

ويژگي‌های ارتباط کلامی مطلوب در منابع اسلامی با نگاهي روان‌شناختي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره يازدهم، پياپي 266 (ويژة روان‌شناسي)

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
266
شماره صفحه: 
87

مؤلفه‌ها، عوامل و راه‌های مقابله با غفلت در منابع اسلامی با نگاهی روان‌شناختی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره يازدهم، پياپي 266 (ويژة روان‌شناسي)

سيدابوالفضل حسيني‌نسب/ كارشناس ارشد روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    hoseyni8865@yahoo.com
رحيم ميردريكوندي/ استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirderikvandi@qabas.net
دريافت: 30/6/98                    پذيرش: 7/10/98
چکيده
خداوند در قرآن تأکید فراوانی بر مذمت غفلت و غافلان داشته است و در آیات متعددی بیان مي‌كند که بسیاری از مردم از غافلان هستند «وَإِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُون» و گاهی بعد از رهنمودهای فراوان، تأکید کرده که از غافلان نباش «وَلا تَكُنْ‏ مِنَ‏ الْغافِلِين». با توجه به تفاوت دیدگاه اسلام و روان‌شناسی در مفهوم غفلت، تعیین ویژگی‌های آن براساس منابع اسلامی و روان‌شناختی، ابعاد دیگری از غفلت را آشکار خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر تعیین مؤلفه‌ها، عوامل و راه‌های مقابله با غفلت براساس منابع اسلامی است. بدین منظور ابتدا آیات و روایات و متون دینی مرتبط جمع‌آوری شد و با روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت، در نتیجه ویژگی‌ها و مؤلفه‌های غفلت از منابع اسلامی استخراج گرديد. نتایج حاکی از تعیین 7 مؤلفه نظری برای غفلت می‌باشد. همچنین در این پژوهش شش علت و شش راه مقابله با غفلت بیان شده است.
کلیدواژه‌ها: غفلت، روان‌شناسی اسلامی، منابع اسلامی، مؤلفه‌ها، عوامل، راه‌های مقابله.


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
266
شماره صفحه: 
57

بررسی تطبیقی مفهوم ثباتِ قدم و آسیب‌شناسی آن در منابع اسلامی ‌و روان‌شناسی مثبت و تبیین چرایی تفاوت آن در دو منبع

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره يازدهم، پياپي 266 (ويژة روان‌شناسي)

حجت ‌الله صفري/ دانشجوی دکتری روان‌شناسی موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني‌ ره     h.a.safaripsy@gmail.com
رحيم ميردريكوندي/ استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirderikvandi@qabas.net
دريافت: 5/6/98                    پذيرش: 11/10/98
چکيده
ثبات قدم یکی از مفاهیم اخلاقی مورد تأکید در منابع اسلامی بوده و در روان‌شناسی مثبت نیز به عنوان یکی از توانمندی‌های 24 گانه انسان در ذیل فضیلت شجاعت مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی مفهوم ثبات قدم براساس منابع اسلامی (قرآن و حدیث) و روان‌شناسی مثبت انجام شد. همچنین در این پژوهش، آسیب‌شناسی ثبات قدم در این دو منبع مورد توجه قرار گرفت. در مرحله سوم نیز این مفهوم در دو حوزه مؤلفه‌ها و موانع مورد تحلیل مقایسه‌ای قرار گرفت و چرایی تفاوت‌ها تبیین گردید. در پژوهش حاضر، به منظور جمع‌آوری مؤلفه‌هاي ثبات قدم از جملات توصیفی ـ تبیینی منابع اسلامی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. ساختار مفهومی ثبات قدم براساس منابع اسلامی بر هفت مؤلفة اصلی شامل هدف‌مداری الهی، عزم، یقین، تبعیت دینی، ایستادگی مداوم، جدیت در عمل و شکیبایی مبتنی است که در برخی از این مؤلفه‌ها با منابع روان‌شناسی مثبت مشترک بوده و در برخی دیگر تفاوت دارند. تردید و دودلی و تنبلی از جمله موانع مشترک در هر دو منبع می‌باشد که در کنار موانع متمایز در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته‌اند.
کلیدواژه‌ها: ثبات قدم، منابع اسلامی، روان‌شناسی مثبت، آسیب‌شناسی، بررسی تطبیقی.
 


 

محتوای تغذیه