آسیب‌شناسی

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

آسیب‌شناسی عبودیت در حیطه احساسات و عواطف

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

رضا مهدیان فر/ استادیار گروه تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم    rezamahtab52@yahoo.com
* سیده آرزو بنی‌صدر/ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم    arezo.banisadr@yahoo.com
سیدعلی حسینی‌زاده/ دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    ali_hosseini@rihu.ac.ir
دريافت: 12/12/98                    پذيرش: 08/06/99
چکيده
احساسات و عواطف آدمی نقش ویژه‌ای در شیوه رفتار و اعمال انسان ایفا می‌کنند. این تأثیرگذاری در حیطه عبودیت و رفتار مذهبی نیز مشاهده می‌شود. این مسئله که احساسات پیش‌برنده در مسیر عبودیت و بندگی هستند و یا بازدارنده، محل بحث است. هدف این پژوهش بررسی آسیب‌هایی است که احساسات می‌توانند به ساحت عبودیت و رسیدن به قرب الهی وارد کنند. مطالعات پیشین به‌صورت صریح به این موضوع نپرداخته‌اند. لذا درصدد دستیابی به این هدف از روش توصیفی ـ تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای از منابع معتبر تفسیری، روایی و اخلاقی استفاده شده است.    
یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که احساسات منفی و بازدارنده مثل ترس و ناامیدی می‌توانند انسان را از حرکت به‌سوی عبودیت بازدارند، بدان جهت که مانع از شناخت حقیقی پروردگار و درنتیجه بروز اعمال عبادی می‌شوند. رابطه این احساسات با پس‌رفت در صراط بندگی، رابطه‌ای هم‌افزاست. لذا ریشه برخی گناهان مثل حسد را می‌توان در احساسات ناهنجار و متضاد با فطرت انسان مشاهده کرد.
کلیدواژه‌ها: آسیب‌شناسی، عبودیت، احساسات، عواطف، ناامیدی، ترس، وسواس، حسد، عجب.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
475
شماره صفحه: 
23
صفحه شروع مقاله: 
23
صفحه پایان مقاله: 
36

بررسی تطبیقی مفهوم ثباتِ قدم و آسیب‌شناسی آن در منابع اسلامی ‌و روان‌شناسی مثبت و تبیین چرایی تفاوت آن در دو منبع

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره يازدهم، پياپي 266 (ويژة روان‌شناسي)

حجت ‌الله صفري/ دانشجوی دکتری روان‌شناسی موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني‌ ره     h.a.safaripsy@gmail.com
رحيم ميردريكوندي/ استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirderikvandi@qabas.net
دريافت: 5/6/98                    پذيرش: 11/10/98
چکيده
ثبات قدم یکی از مفاهیم اخلاقی مورد تأکید در منابع اسلامی بوده و در روان‌شناسی مثبت نیز به عنوان یکی از توانمندی‌های 24 گانه انسان در ذیل فضیلت شجاعت مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی مفهوم ثبات قدم براساس منابع اسلامی (قرآن و حدیث) و روان‌شناسی مثبت انجام شد. همچنین در این پژوهش، آسیب‌شناسی ثبات قدم در این دو منبع مورد توجه قرار گرفت. در مرحله سوم نیز این مفهوم در دو حوزه مؤلفه‌ها و موانع مورد تحلیل مقایسه‌ای قرار گرفت و چرایی تفاوت‌ها تبیین گردید. در پژوهش حاضر، به منظور جمع‌آوری مؤلفه‌هاي ثبات قدم از جملات توصیفی ـ تبیینی منابع اسلامی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. ساختار مفهومی ثبات قدم براساس منابع اسلامی بر هفت مؤلفة اصلی شامل هدف‌مداری الهی، عزم، یقین، تبعیت دینی، ایستادگی مداوم، جدیت در عمل و شکیبایی مبتنی است که در برخی از این مؤلفه‌ها با منابع روان‌شناسی مثبت مشترک بوده و در برخی دیگر تفاوت دارند. تردید و دودلی و تنبلی از جمله موانع مشترک در هر دو منبع می‌باشد که در کنار موانع متمایز در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته‌اند.
کلیدواژه‌ها: ثبات قدم، منابع اسلامی، روان‌شناسی مثبت، آسیب‌شناسی، بررسی تطبیقی.
 


 

محتوای تغذیه