مسئولیت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ماهیت اسناد تجاری

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

عبدالله بهارلویی/ دکتری فلسفة حقوق دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام    abdollahbaharloei@yahoo.com
دريافت: 26/10/99                    پذيرش: 23/02/1400
چکيده
ازآنجاکه اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات نقش اساسی در مبادلات تجاری افراد و مؤسسات مالی دارد، تبیین ماهیت آن به بهبود روابط تجاری کمک شایانی می‌کند. سند تجاری، سندی قابل معامله و انتقال است. اسناد تجاری علی‌رغم اختلاف، ویژگی‌های مشترک دارند. در این پژوهش به روش توصيفي ـ‌ تحليلي ضمن بیان ویژگی‌های مشترک اسناد تجاری، مانند انعکاس طلب در سند، قابلیت انتقال، تمتع دارنده سند از تأمین بیشتر، وصف تجریدی و تنجیزی بودن سند، صدور قرار تأمین خواسته و مسئولیت تضامنی در مورد اسناد تجاری، به بررسی دیدگاه‌های مختلف در مورد ماهیت اسناد تجاری می‌پردازیم.    
در این قسمت با بیان 9 دیدگاه در خصوص ماهیت اسناد تجاری، همچون نظریة انتقال طلب، وکالت، حواله، نظریه نمایندگی، نظریه‌های تبدیل تعهد و تعهد یک‌طرفه، نظریة اعتماد و نظریه‌های مبتنی بر طبیعت دوگانه سند تجاری، دیدگاه مختار یعنی ضمانت ادا شدن آن با وجود بقاء دین در ذمه مدیون اصلی و تحمل مسئولیت از سوی وی را تبیین کرده‌ایم.
کلیدواژه‌ها: سند تجاری، ماهیت، مسئولیت، ضمانت.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
283
شماره صفحه: 
75
صفحه شروع مقاله: 
75
صفحه پایان مقاله: 
85

بررسی بعد اجتماعی مسئولیت‌گریزی از نگاه قرآن و ‌روان‌شناسی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره يازدهم، پياپي 266 (ويژة روان‌شناسي)

محمود حسنی/ كارشناس ارشد مشاوره دانشگاه معارف اسلامی    m.hasani.5506@gmail.com
حسین صابری راد / دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    saberirad313@gmail.com
ابوالحسن حقاني / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    haghani@qabas.net
دريافت: 7/7/98                    پذيرش: 23/10/98
چکيده
مسئولیت‌پذیري در قرآن به مفهوم تکلیف‌شناسی و ضابطه‌پذیري و تهعدباوري، ریشه در فطرت و وجدان آدمی دارد و سایة روشنی از آن به صورت کلی در ضمیر و باطن انسان نهاده شده و از باورهاي وجدان و عقل آدمی است .انسانی که تحت تأثیر تربیت‌هاي قرآنی قرار گرفته، مسئولیت‌هاي خویش را مي‌شناسد و مسئولیت‌پذیر است .این انسان به مدد قوه تمیز و تشخیص و وجدان آگاه خود حریم حق و حقوق‌ها را رعایت می‌کند، نسبت به همگان احساس تعهد و مسئولیت می‌کند، و از هرگونه تجاوزگري و قانون‌شکنی و مسئولیت‌گریزی مي‌پرهیزد. پژوهش حاضر به هدف شناسايي بررسی مسئولیت‌گریزی اجتماعی از نگاه قرآن و ‌روان‌شناسي تدوين شد. روش پژوهش در اين تحقيق تحليل محتوا است و با مراجعه به منابع ‌روان‌شناسي و اسلامي به مفهوم‌شناسي و شناسايي شيوه‌هاي آن براساس اسناد موجود در اين منابع پرداخته است. ابتدا ابعاد و عوامل زمینه‌ساز شناختی، عاطفی و رفتاری مسئولیت‌گریزی مورد بررسی قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که مسئولیت‌گریزی، بیانگر آن است که انسان موجودی اجتماعی است و زندگی اجتماعی، منشأ حقوق و تکالیف معینی است که انسان با توجه به کرامت و مسئولیت خویش باید آنها را راعایت کند تا زمینه‌ساز تحقق عدالت اجتماعی باشد؛ والا با مسئولیت‌گریزی، زمینه‌ساز فساد اجنماعی خواهد شد.
کلیدواژه‌ها: مسئولیت، مسئولیت‌گریزی، اجتماعی، قرآن، ‌روان‌شناسی.
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
266
شماره صفحه: 
45
محتوای تغذیه