مؤلفه‌ها

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مؤلفه‌ها، معیارها و شاخص‌های مردم‌محوری در اقتصاد مقاومتی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* علی قاسمی/ کارشناس ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره        al313gh@gmail.com
سیدمحمدکاظم رجایی رامشه/ دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    smk_rajaee@yahoo.co.uk
دريافت: 24/12/98                    پذيرش: 11/03/99
چکيده
اقتصاد مقاومتی ساختاری مردم‌محور دارد. برای فهم دقیق این ساختار و در نتیجه اعمال آن در اقتصاد کشور، با روش تحقیق توصیفی و تحلیل متون مؤلفه‌های آن کشف شد. حکومت اسلامی در نقش مکمل این ساختار، وظایفی حاکمیتی بر عهده دارد که آنها را می‌توان به سه دسته کلی برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت تقسیم کرد. در فضایی که مردم تصدی تمامی فعالیت‌های اقتصادی را به عهده دارند و دولت فقط اعمال حاکمیت می‌کند، مؤلفه‌های ساختار مردم‌محور اقتصاد عبارتند از: 1. تصمیم‌گیری و اراده مردم؛ 2. سرمایه‌گذاری مردمی؛ 3. مدیریت مردمی بنگاه‌های اقتصادی.    
با سه معیار سهولت حضور مردم در اقتصاد، تمایل مردم به کسب و کار خصوصی، و عدالت تخصیصی و توزیعی در میان مردم می‌توان وجود ساختار مردم‌محور را در اقتصاد تشخیص داد. شاخص‌های تعیین‌کنندة درجة این ساختار در یک نظام اقتصادی عبارتند از: نرخ بیکاری (نسبت نیروهای فعال جویای کار به کل نیروهای فعال اقتصادی)، نسبت شاغلین در بخش غیردولتی به کل شاغلین، نسبت شاغلین مالک به کل شاغلین، و نسبت شاغلینی که نقش مدیریتی دارند به کل شاغلین.
کليدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی، ساختار مردم‌محور، مؤلفه‌ها، اراده مردم، سرمایه مردم، مدیریت مردمی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
272
شماره صفحه: 
61
صفحه شروع مقاله: 
61
صفحه پایان مقاله: 
69

مؤلفه‌ها، عوامل و راه‌های مقابله با غفلت در منابع اسلامی با نگاهی روان‌شناختی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره يازدهم، پياپي 266 (ويژة روان‌شناسي)

سيدابوالفضل حسيني‌نسب/ كارشناس ارشد روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    hoseyni8865@yahoo.com
رحيم ميردريكوندي/ استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirderikvandi@qabas.net
دريافت: 30/6/98                    پذيرش: 7/10/98
چکيده
خداوند در قرآن تأکید فراوانی بر مذمت غفلت و غافلان داشته است و در آیات متعددی بیان مي‌كند که بسیاری از مردم از غافلان هستند «وَإِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُون» و گاهی بعد از رهنمودهای فراوان، تأکید کرده که از غافلان نباش «وَلا تَكُنْ‏ مِنَ‏ الْغافِلِين». با توجه به تفاوت دیدگاه اسلام و روان‌شناسی در مفهوم غفلت، تعیین ویژگی‌های آن براساس منابع اسلامی و روان‌شناختی، ابعاد دیگری از غفلت را آشکار خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر تعیین مؤلفه‌ها، عوامل و راه‌های مقابله با غفلت براساس منابع اسلامی است. بدین منظور ابتدا آیات و روایات و متون دینی مرتبط جمع‌آوری شد و با روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت، در نتیجه ویژگی‌ها و مؤلفه‌های غفلت از منابع اسلامی استخراج گرديد. نتایج حاکی از تعیین 7 مؤلفه نظری برای غفلت می‌باشد. همچنین در این پژوهش شش علت و شش راه مقابله با غفلت بیان شده است.
کلیدواژه‌ها: غفلت، روان‌شناسی اسلامی، منابع اسلامی، مؤلفه‌ها، عوامل، راه‌های مقابله.


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
266
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه