حسین مقدس

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسی و تحلیل جایگاه زرتشت در‌ایران باستان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

حسین مقدس/ استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم    m.kor82@yahoo.com
جواد کارخانه / استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم    javadkarkhan@yahoo.com
دريافت: 9/8/98                    پذيرش: 27/12/98
چکيده
زرتشت فردی است که در مورد او و سخنانش، همواره مباحث متعددی شکل گرفته است. برخی اصل وجودش را رد کرده و برخی او را یک مصلح اجتماعی، و عده‌ای درحد یک متنبی، و در آخر بعضی او را پیامبر‌ ایران زمین دانستند. نظر به آنکه برخی در تلاش‌اند تا با برجسته نشان دادن چهرۀ زرتشت، در جهت تضعیف دیگر ادیان الهی بخصوص دین اسلام قدم بردارند؛ ‌این تحقیق تلاش کرده تا ضمن بیان برخی اقوال در ‌این راستا و مشکل اثبات نبوت زرتشت، به وجود ‌اندیشه‌ها و برخی اعتقادات زرتشت درمیان مردم، و بخصوص درمیان برخی حکومت‌های ‌ایران باستان با نگاه توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع و اسناد معتبر علمی به نقد و بررسی آن مواضع اساسی و مدنظر بپردازد. با توجه به مبهم بودن تاریخ تولد زرتشت و همچنین بررسی متون تاریخی در مورد ایشان، با قطعیت نمی‌توان زرتشت را پیامبر دانست. به تعبير ديگر، آيين مجوس، پيامبرى غير از زردشت و كتابى غير از اوستا داشته و دو آيين مجوس و زرتشت مترادف هم نيستند.
کلیدواژه‌ها: زرتشت، توحید، ثنویت، هخامنشان، ساسانیان، نبوت، مجوس.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
269
شماره صفحه: 
83
صفحه شروع مقاله: 
83
صفحه پایان مقاله: 
94
محتوای تغذیه