انسان‌شناسی

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مبانی روابط بین‌الملل کنونی از منظر آیت‌الله جوادی آملی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

مهدی مشکی‌باف مقدم / دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام     Mahdi.moqaddam@Gmail.com
دريافت: 18/02/99                    پذيرش: 06/09/99
چکيده
نحوه تعاملات جهانی را که آشفتگی آن هویداست، باید اولاً در مبانی ترابطات بین‌المللی، و ثانیاً تسری جهانی این مبانی، اصطیاد و نقادی کرد. برای نیل به این مقصود، با بهره‌گیری از مبانی فکری آیت‌الله جوادی آملی، به روش تحلیل محتوا به این مهم پرداخته‌ایم. از منظر ایشان، ازیک‌سو عدم فهم صحیح از مسئلة علیت، که به غفلت یا انکار علت‌العلل عالم می‌انجامد؛ ضعف کلان هستی‌شناسی محسوب می‌شود و در روابط بین‌الملل به قدرت‌محوری به‌جای خدامحوری منتهی شده است. از سوی دیگر، نگاه مادیِ معرفت‌شناسان غربی، مانع اصلی ترسیم تصویری صحیح از چینش عالم هستی می‌شود که عرصة بین‌الملل را صحنه آنارشیسم معرفتی کرده است. بالتبع با این دو رویکرد هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه، جایگاه حقیقی انسان به‌عنوان مخلوق کریم عالَم، در ساحت انسان‌شناسی به سمت اومانیسم سوق پیدا می‌کند که به کارگزارمحوری در حوزة بین‌الملل منتهی گردیده است.
کلیدواژه‌ها: آیت‌الله جوادی آملی، روابط بین‌الملل، وضع موجود، مبانی، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
279
شماره صفحه: 
47
صفحه شروع مقاله: 
47
صفحه پایان مقاله: 
56

بررسی مبانی نظری موثر در تعیین قلمرو دین از دیدگاه سنت‌گرایان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

اكبر ميرسپاه / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirsepah@Qabas.net
* محمدهادي طالب نجف‌آبادي / كارشناس ارشد فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    pelake152@gmail.com
دريافت: 15/04/99                    پذيرش: 28/07/99
چکيده
دیدگاه‌ها در باب قلمرو دین، و حداقلی یا حداکثری دانستن آن از مباني‌ای سرچشمه می‌گیرند که هرچند در بادی نظر به چشم نمی‌آیند، اما تأثیر خود را در ثنایای بحث به جای می‌گذارند. مبانی نظری‌ای که در تعیین قلمرو دین تأثیرگذارند را می‌توان این چنین برشمرد: مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و دین‌شناختی. در این نوشتار ابتدا نظریات سنت‌گرایان بیان گردیده و آن‌گاه به بررسی نظریات ایشان پرداختیم. دیدگاه غالبی که در سنت‌گرایی به چشم می‌خورد تکثرگرایی معرفتی و در پی آن پلورالیسم دینی است. در این مقاله با اشاره به خاستگاه این نظریه معرفت‌شناختی، ارتباط آن با دیدگاه هستی‌شناختی و در پی آن تأثیر این دیدگاه در تکثرگرایی دینی تبیین، و سپس نقدهای وارده بیان گردیده است. در پایان تأثیر این دیدگاه‌ها بر قبول قلمرو حداکثری دین توسط سنت‌گرایان بیان شده است. این تحقیق با روش تحلیلی ـ انتقادی و با استفاده از معانی، مفاهیم، تعریف‌ها و توصیف‌ها به تحلیل، تبیین و ارزیابی آراء دانشمندان می‌پردازد.
کلیدواژه‌ها: قلمرو دین، سنت‌گرایان، معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، دین‌شناسی، کثرت‌گرایی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
277
شماره صفحه: 
39
صفحه شروع مقاله: 
39
صفحه پایان مقاله: 
51
محتوای تغذیه