سیدمحمدصادق موسوی‌نسب

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسی ملاک‌های رتبه‌بندی ارزش‌های اسلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سیدمحمدصادق موسوی‌نسب / استادیار گروه علوم تربيتي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    smsmn4313@gmail.com
* محمدسعید ایزدپناه / کارشناس ارشد علوم تربیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     msizad16@yahoo.com
دريافت: 29/11/98                    پذيرش: 09/05/99
چکيده
اسلام به‌عنوان دین کامل برای همة ابعاد زندگی ما برنامه دارد و هیچ‌کدام از ساحت‌های زندگی انسان خالی از ارزش‌های اسلامی نیست. تحقیقات زیادی در مورد استقراء ارزش‌های اسلامی در ساحات مختلف زندگی صورت گرفته است؛ اما مطلبی که کمتر به چشم می‌خورد، رتبه‌بندی و بیان سلسله‌‌مراتب ارزش‌هاست. از سوی دیگر، برای بیان جایگاه هر ارزش، لازم است ملاک ارزیابی و رتبه‌بندی ارزش‌ها مشخص شود تا براساس آن، ارزش‌ها در ساحات مختلف مورد مقایسه قرار بگیرند. تحقیق پیش‌رو با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی آیات، روایات و ادلة عقلی پرداخته، تا ملاک‌هایی را بیابد که تقدم وجودی یا رتبی یک ارزش را نسبت به ارزش دیگر بیان می‌کند و در مجموع به ملاک‌های ذیل دست‌ یافته است: تقدم ارزش‌های حقوقی نسبت به ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های راهنما، رابطة منطقی بین بینش، گرایش و رفتار، تقدم وجودی افعال ارزشی نسبت به صفات ارزشی و برتری ارزش‌های غایی نسبت به ارزش‌های زمینه‌ساز.
کليدواژه‌ها: ارزش، ملاک رتبه‌بندی، رتبه‌بندی ارزش‌ها، ارزش‌های اسلامی.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
274
شماره صفحه: 
33
صفحه شروع مقاله: 
33
صفحه پایان مقاله: 
51

جایگاه تربیت دینی در حکومت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* اصغر اسماعیلي / کارشناس ارشد علوم تربیتی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    as.6642302@gmail.com
سیدمحمدصادق موسوی‌نسب / استادیار گروه علوم تربیتی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره        smsmn4313@gmail.com
دريافت: 19/03/99                    پذيرش: 18/06/99
چکيده
بحث وظیفه یا عدم وظیفة حکومت در قبال تربیت دینی از مسائل مهم فلسفه سیاسی حکومت است. هر حکومتی موضعی خاص در برابر تربیت دینی دارد. این پژوهش با هدف بررسی این مسئله، با روش توصیفی ـ تحلیلی ابتدا با بیان دیدگاه ماکیاول، لیبرالیسم و اسلام در این زمینه، به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا حکومت نسبت به تربیت دینی انسان‌ها وظیفه‌ای دارد؟ در این زمینه ماکیاول تمام تلاش حکومت را در جهت حفظ قدرت می‌داند؛ در دیدگاه لیبرالیسم برطرف کردن نیازهای مادی مدنظر بوده است؛ اما اسلام با توجه به نیازهای مادی و معنوی افراد، وظیفه حکومت را فراتر از نیازهای طبیعی و اولیه مردم دانسته و خود را نسبت به تربیت دینی و هدایت افراد به مسیر سعادت، مسئول می‌داند؛ و همین نکته، تمایز حکومت دینی با حکومت غیردینی را مشخص می‌کند.
کلیدواژه‌ها: حکومت دینی، تربیت دینی، ماکیاول، لیبرالیسم، اسلام.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
274
شماره صفحه: 
21
صفحه شروع مقاله: 
21
صفحه پایان مقاله: 
31
محتوای تغذیه