لیبرالیسم

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقد نظریۀ لیبرالی امنیت از منظر اسلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

محسن رضوانی/ دانشیار گروه علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    rezvanim@gmail.com
* محمد عزتی‌راد/ کارشناس ارشد علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمیني ره    m.ezzati@2183gmail.com
دريافت: 21/06/99                    پذيرش: 27/10/99
چکيده
لیبرالیسم با خوش‌بینی به سرشت انسان و نهادهای بین‌المللی، یکی از رهیافت‌‌های کلان در روابط بین‌الملل برای برقراری امنیت جهانی است. این نظریه با تکیه بر مبانی لیبرالی و تجویز راه‌کارهای سیاسی به دنبال اهدافی مانند آزادی، صلح و رفاه در سیاست بین‌الملل می‌باشد. این مقاله با هدف نقد نظریه لیبرالی امنیت و بیان ناکارآمدی آن در جهت ایجاد صلح و امنیت بین‌الملل، با روشی تبیینی و انتقادی، به تحلیل ساحت‌های سه‌گانه مبانی، اهداف و راه‌کارهای نظریه لیبرالی امنیت می‌پردازد و ناکارآمدی آن را از منظر اسلامی بررسی می‌کند. روند تاریخی نشان می‌دهد، اتخاذ مبنای فردیت انسان با هدف دستیابی به رفاه مادی از طریق نهادهای وابسته، و رویکرد ناعادلانه در اعمال راه‌کارها، نه‌تنها امنیت جهانی را محقق نکرد، بلکه موجب افزایش ستیزهای بین‌المللی و منطقه‌ای نیز گردیده است.
كليدواژه‌ها: امنیت، لیبرالیسم، اسلام، نظام بین‌الملل.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
279
شماره صفحه: 
71
صفحه شروع مقاله: 
71
صفحه پایان مقاله: 
80

جایگاه تربیت دینی در حکومت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* اصغر اسماعیلي / کارشناس ارشد علوم تربیتی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    as.6642302@gmail.com
سیدمحمدصادق موسوی‌نسب / استادیار گروه علوم تربیتی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره        smsmn4313@gmail.com
دريافت: 19/03/99                    پذيرش: 18/06/99
چکيده
بحث وظیفه یا عدم وظیفة حکومت در قبال تربیت دینی از مسائل مهم فلسفه سیاسی حکومت است. هر حکومتی موضعی خاص در برابر تربیت دینی دارد. این پژوهش با هدف بررسی این مسئله، با روش توصیفی ـ تحلیلی ابتدا با بیان دیدگاه ماکیاول، لیبرالیسم و اسلام در این زمینه، به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا حکومت نسبت به تربیت دینی انسان‌ها وظیفه‌ای دارد؟ در این زمینه ماکیاول تمام تلاش حکومت را در جهت حفظ قدرت می‌داند؛ در دیدگاه لیبرالیسم برطرف کردن نیازهای مادی مدنظر بوده است؛ اما اسلام با توجه به نیازهای مادی و معنوی افراد، وظیفه حکومت را فراتر از نیازهای طبیعی و اولیه مردم دانسته و خود را نسبت به تربیت دینی و هدایت افراد به مسیر سعادت، مسئول می‌داند؛ و همین نکته، تمایز حکومت دینی با حکومت غیردینی را مشخص می‌کند.
کلیدواژه‌ها: حکومت دینی، تربیت دینی، ماکیاول، لیبرالیسم، اسلام.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
274
شماره صفحه: 
21
صفحه شروع مقاله: 
21
صفحه پایان مقاله: 
31
محتوای تغذیه