سيدمصطفي ميرباباپور

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مغالطات مخالفان در مواجهه با معصومان(ع)

سال بيست و دوم ـ شماره 195 ـ اسفند 1392، 43ـ58

سيدمصطفى ميرباباپور *

چكيده
برخى كسانى كه در برابر معصومان عليهم السلام به اظهارنظر و احتجاج با آنها مى پرداختند، معمولاً آگاهانه يا ناآگاهانه دچار مغالطه مى شدند. آيا مى توان نمونه هاى مشخصى از مغالطات را در اين مناظرات يافت و از برخورد و مواجهه معصوم عليه السلام، روش درست برخورد با مغالطه را آموخت؟ اين مقاله با جست وجو در منابع روايى، بخصوص كتاب شريف «الاحتجاج»، با روش تحليلى ـ توصيفى به برخى از اين مغالطات پرداخته است؛ مغالطاتى مانند: رها نكردن پيش فرض، بستن راه استدلال، تغيير تعريف، تمثيل، قياس مضمر مردود، تهديد، كنه و وجه، طلب برهان از مخالف، تفسير نادرست، پارازيت، نقل قول ناقص، مسموم كردن چاه، تجسّم، دروغ و... . يافتن اين مغالطات و نحوه برخورد معصومان عليهم السلام با آنها، در اين مقاله مورد بررسى قرار گرفته است.

كليدواژه ها: منطق، تفكر نقدى، مغالطه، آداب مناظره.

 


*  دانش‌‏پژوه كارشناسى ارشد دين‌‏شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (قدس‌‏سره). mirbabapoor@gmail.com
دريافت: 22/8/91               پذيرش: 20/12/92

 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
195
شماره صفحه: 
43
محتوای تغذیه