آئین کاتولیک

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

رابطة قرآن و عهدین با سنت از منظر امامیه و آئین کاتولیک

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 31ـ39

 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
31

شرایط عامل اخلاقی از منظر امامیه و آئین کاتولیک

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سیداکبر حسینی قلعه بهمن/ دانشیار گروه اديان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    ghalebahman@iki.ac.ir
* مجتبی نوری کوهبنانی/ كارشناس ارشد اديان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Mojtaba.nori.110@gmail.com
دريافت: 25/11/98                    پذيرش: 23/06/99
چكيده

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
276
شماره صفحه: 
67
صفحه شروع مقاله: 
67
صفحه پایان مقاله: 
78
محتوای تغذیه