سمیه یوسفي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تصورات ذهنی صحيح از خداوند از دیدگاه قرآن و روايات

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

علی‌محمد میرجلیلي / استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد    almirjalili@meybod.ac.ir
محمدحسین فلاح / دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد    fallahyazd@iauyazd.ac.ir
احمد زارع زردینی / دانشيار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد     zarezardini@meybod.ac.ir
* سمیه یوسفي / دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد    usofisara@yahoo.com 
دريافت: 28/03/99                    پذيرش: 04/07/99
چکيده
ازآنجاکه یکی از راه‌کارهای مهم تجلی خداوند در اعمال و رفتار انسان‌ها در جامعه، تصحیح تصورات نادرست از خداوند است؛ این پژوهش كه به روش توصيفي‌ ـ تحليلي انجام گرفته است، به ارائه تصورات ذهنی صحیح از خداوند از ديدگاه آیات و روایات معصومان مي‌پردازد.    
انتخاب عنوان تصورات صحیح از خداوند در این پژوهش (که به روش کتابخانه‌ای انجام شده) بر مبنای استخراج تصورات نادرست از خداوند است که از یک پژوهش کیفی جداگانه با عنوان «بررسی کیفی انگاره‌های ذهنی نادرست از خداوند» به روش تحلیل محتوا بر روی دانشجویان دختر شاغل به تحصيل در غیر رشته‌هاي الهیات در دانشگاه میبد به ‌دست آمده است.    
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می‌دهد که ارائه و آموزش تصورات ذهنی صحیح از خداوند سبب محبت و اشتیاق افراد نسبت به خداوند و در نهایت، اطاعت‌پذیری و تجلی خداوند در افعال و کردار انسان‌ها خواهد شد. برخی تصورات صحیح از خداوند عبارتند از: تشبیه در عین تنزیه، توجه به مراتب بالا و وسعت معنا و مصداق در موضوعات دیني، و... .
كليدواژه‌ها: خداوند، قرآن، روایات، تصورات صحیح.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
278
شماره صفحه: 
75
صفحه شروع مقاله: 
75
صفحه پایان مقاله: 
86
محتوای تغذیه