حماسه

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تبيين مفهوم شجاعت در شاهنامة فردوسي و ارائة راهکارهاي آن براي تربيت حماسي کودکان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره چهارم، پياپي 295، تير 1401، ص 85ـ95 

نوع مقاله: ترويجي

* محسن خوشناموند/ دکتري فلسفۀ تعليم و تربيت دانشگاه علامه طباطبائي تهران     m.khoshnamvand@gmail.com
ايراندخت فياض/ دانشيار گروه فلسفۀ تعليم و تربيت دانشگاه علامه طباطبائي تهران    iranfayyaz@yahoo.com
شيرزاد طايفي/ دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبائي تهران    sh_tayefi@yahoo.com 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
295
شماره صفحه: 
85
محتوای تغذیه