محمدجواد سقاي بي‌ريا

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش شناخت‌های برآمده از ایمان به آخرت در تاب‌آوری و صبر از دیدگاه قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ام، شماره دهم، پياپي 289، دي 1400، ص 23ـ32

نوع مقاله: ترويجي

* محمدجواد سقاي بي‌ريا / كارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)    mjbiria@iki.ac.ir
مصطفي كريمي/ استاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     karimi@qabas.net
محمدناصر سقاي بي‌ريا/ استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    biria1390@gmail.com 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
289
شماره صفحه: 
23
محتوای تغذیه