مصطفی جهانگیری

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

شخصیت اخلاقی در روان‌شناسی اخلاق و بررسی مفاهیم متناظر آن در منابع اسلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ام، شماره دهم، پياپي 289، دي 1400، ص 33ـ43

نوع مقاله: ترويجي
مصطفی جهانگیری/ کارشناس ارشد روان‌شناسی مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمیني(ره)     mostafajahangiry1372@gmail.com 
* محمدرضا جهانگیرزاده قمی/ استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)    jahangirzademr@gmail.com
حمید رفیعی‌هنر/ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی     hamidrafii2@gmail.com

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
289
شماره صفحه: 
33
محتوای تغذیه