جاناتان ادواردز

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جايگاه عقل در الهيات طبيعي جاناتان ادواردز: نقد و بررسي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 85ـ95

نوع مقاله: ترويجي
* سهام اسدي‌نيا/ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز   s.asadinia.2013@gmail.com
قربان علمي/ دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران    gelmi@ut.ac.ir

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
85
محتوای تغذیه