عسكري سليماني اميري

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

قضاياى شرطى در منطق قديم و جديد

سال انتشار: 
4
شماره مجله: 
16
شماره صفحه: 
42

انسان شناسى اخلاقى و سياسى نزد فارابى

انسان شناسى اخلاقى و سياسى نزد فارابى

عسكرى سليمانى اميرى

مقدمه

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
54
شماره صفحه: 
64

صفات الهى در كلمات اميرالمؤمنين(عليه السلام)

صفات الهى در كلمات اميرالمؤمنين(عليه السلام)

عسكرى سليمانى اميرى

 

مقدّمه

بحثى كه فراروى ماست بررسى كلمات اميرالمؤمنين على(عليه السلام)در زمينه صفات خداوند است. بدين رو، طبع بحث اقتضا مى كند پژوهش ما صرفاً نقلى باشد، اما ـ چنان كه خواهد آمد ـ اميرالمؤمنين(عليه السلام)، خود در توصيفاتشان، به عقل و دريافت هاى عقلى استناد كرده اند. از اين رو، بحث حاضر صرفاً نقلى نخواهد بود و از آن جا كه در اين بحث، جوياى نظرات آن حضرت هستيم، بدون نقل نيز راه به جايى نخواهيم برد. بنابراين، اين بحث نقلى مبتنى بر عقل است و سعى شده است مستندات عقلى اين بحث براساس نقل تنظيم گردد تا بيش تر از روش نقلى پى روى شده باشد.

درباره صفات الهى، بحث هاى متنوّعى را مى توان مطرح كرد.1 اما در اين جا، بحث در سخنان آن حضرت درباره صفات خداوند است.

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
47
شماره صفحه: 
59

يك كتاب در يك مقاله: سرشت كلّيت و ضرورت پژوهشى در فلسفه منطق1

يك كتاب در يك مقاله:
سرشت كلّيت و ضرورت
پژوهشى در فلسفه منطق1

عسكرى سليمانى *

 

مقدمه

كتاب سرشت كليّت و ضرورت مشتمل بر يك پيش گفتار، دو بخش كليت و ضرورت و هر يك حاوى چند فصل و يك خاتمه است. پيش گفتار سير بحث كليت و ضرورت را در كتاب نشان مى دهد و جايگاه بحث كليت و ضرورت را در منطق و روش تحقيق در بحث را گوشزد مى كند. و اما بخش هاى كتاب:

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
42
شماره صفحه: 
72

تصور و تصديق از ديدگاه صدرالمتألّهين

تصور و تصديق از ديدگاه صدرالمتألّهين

عسكرى سليمانى اميرى *

تقسيم علم به تصور و تصديق يا به دو تصوّر

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
42
شماره صفحه: 
31

ذات و صفات الهى در كلام امام على(عليه السلام)

ذات و صفات الهى در كلام
امام على(عليه السلام)

عسكرى سليمانى

چكيده

ذهن بشر سرشار از پرسش هايى در مورد مبدأ آفرينش عالم است: آيا جهان را خالقى است؟ آيا مى توان خالق عالَم را شناخت؟ آيا مى توان وجود چنين خالقى را از راه عقل اثبات كرد؟ آيا در متون دينى راهى براى اثبات وجود خدا وجود دارد؟ تقرير آن چگونه است؟ و پيش فرض هاى پذيرفته آن كدام اند؟ آيا خداوند داراى صفت است؟ رابطه صفت با ذات خداوندى چگونه است؟ آيا صفت عين ذات خداست يا زائد بر ذات اوست؟ آنچه مى خوانيد تلاشى است كه درصدد پاسخ گويى به پرسش هاى فوق از منظر حضرت على(عليه السلام) است.

سال انتشار: 
9
شماره مجله: 
39
شماره صفحه: 
71

وجود كامل مطلق

وجود كامل مطلق

عسكري سليماني

 

اشاره:

برهان «وجود كامل مطلق» كه از سوى نگارنده مطرح گرديده، ابتدا در شماره 16 مجله معرفت به چاپ رسيده است. در اين مقاله، نگارنده كوشش نموده است با پاسخ به اشكالاتى كه احياناً خود يا ديگران نسبت به اين برهان مطرح نموده اند بر اتقان آن بيفزايد. معرفت

سال انتشار: 
8
شماره مجله: 
29
شماره صفحه: 
71

قاعده فرعيه و ثبوت الثابت

قاعده فرعيه و ثبوت الثابت

عسكرى سليمانى اميرى

مقدمه

قاعده فرعيّه قاعده اى است كه در كلمات فيلسوفان به اين صورت شهرت يافته است: «ثبوتُ شىء لشىء فرعُ ثبوتِ المثبتِ له لاالثابتِ.»

همان گونه كه مشاهده مى شود، اين قاعده دو مطلب را افاده مى كند:

اول آن كه «مثبت له» بايد موجود بوده تا شيئى براى آن ثابت باشد و چيزى كه معدوم محض است و بهره اى از وجود ندارد هيچ چيز برايش ثابت نمى شود.

سال انتشار: 
8
شماره مجله: 
29
شماره صفحه: 
26

وجود كامل مطلق

وجود كامل مطلق

حجة الاسلام عسكرى سليمانى

 

مقدمه

گفته‌اند بهترين طريق اثبات واجب الوجود طريق صديقين است وبرهانى كه پيش روى داريدبرهانى است كه ازمفاهيم تصورى وكمترين مقدمات تصديقى كمك گرفته و به انجام رسيده است وبه حق مى توان برآن برهان صديقين نام نهاد.

سال انتشار: 
4
شماره مجله: 
16
شماره صفحه: 
23
محتوای تغذیه