علي اكبر باقري

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقد و بررسى نظريه «تحول انقلابى» جانسون

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 172 ـ فروردين 1391، 101ـ116

نقد و بررسى نظريه «تحول انقلابى» جانسون

على‏اكبر باقرى*

چكيده

يكى از نظريه‏هايى كه در مكتب كاركردى درباره انقلاب عرضه شده، نظريه چالمرز جانسون است. وى با اتكا به جامعه‏شناسى كاركردگرا، زمينه‏هاى بروز يك انقلاب را توضيح مى‏دهد. ولى خود انقلاب را با تحليلى روان‏شناسانه بازمى‏شناساند. از سوى ديگر، انقلاب اسلامى ايران، به عنوان يكى از شكوهمندترين و فراگيرترين انقلابات در دنيا، همواره مورد توجه صاحب‏نظران بوده است و تحليل‏ها، تبيين‏ها و توصيف‏هاى متعددى از آن به عمل آمده است. برخى درصددند تا با استفاده از نظريه جانسون و با مقايسه و تطبيق شرايط خاص حاكم بر ايران عصر پهلوى، چنين نتيجه بگيرند كه الگوى تحليل «تحول انقلابى» جانسون تا حد زيادى با انقلاب اسلامى مطابقت دارد. در حالى كه نظريه «تحول انقلابى» جانسون ضمن ناديده گرفتن نقش رهبرى در انقلاب، در سه زمينه معناشناسى، روش‏شناسى و نظريه‏سازى، داراى ضعف‏هاى اساسى مى‏باشد.

اين پژوهش، تا با نقد اين ديدگاه با استفاده از روش تحليلى ـ توصيفى و شيوه كتابخانه‏اى، با نقد نظريه «تحول انقلابى» جانسون، انقلاب اسلامى را به عنوان پديده‏اى ماوراى اين تحليل‏ها مورد بررسى قرار دهيم.

كليدواژه‏ها: تحول انقلابى، جانسون، انقلاب اسلامى، ارزش، تعادل، رهبرى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
172
شماره صفحه: 
101

خليج فارس ; امنيت منطقه اى و اهداف سياسيت خارجى جمهورى اسلامى ايران

خليج فارس

علي‌اكبر باقري

(دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد علوم سياسي)

چكيده

منطقه خليج فارس همواره به عنوان يكي از مناطق مهم امنيتي، راهبردي و اقتصادي در نظام بينالملل از جايگاه ويژهي برخوردار بوده، به گونه اي كه در طول قرنهاي اخير، پيوسته مورد توجه قدرتهاي بزرگ جهاني بوده و از تجاوز آنها در امان نمانده است. امروزه با اكتشاف نفت، و با توجه به نقش اساسي آن در اقتصاد جهاني، امنيت و ثبات اين منطقه دغدغه اصلي کشورهاي منطقه و جهان است. به نظر ميرسد با توجه به بافت دولتهاي منطقه خليج فارس و وضعيت سرزميني و جغرافيي سياسي آن امنيت منطقه اي مبتني بر همكاري بين دولتهاي منطقه، مناسبترين شيوه بري تأمين امنيت خليج فارس است. البته اين مهم نيز حاصل نميشود، مگر با به كارگيري شيوههي گوناگون اعتمادسازي متقابل بين دولتهاي منطقه بري رفع سوء تفاهمات كه وظيفه سران کشورهاي منطقه است.

كليد واژهها: امنيت، امنيت منطقه اي، خليج فارس، جمهوري اسلامي ايران، اعتمادسازي، راهبردي.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
115
شماره صفحه: 
113
محتوای تغذیه