علي حسين زاده

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش خوش رويى و خوش زبانى در خانواده و روابط اجتماعى

سال بيست و دوم ـ شماره 192 ـ آذر 1392، 129ـ140

 

على حسين زاده1

چكيده

از مسائلى كه در روابط اجتماعى، جايگاه ويژه اى به خود اختصاص داده است، عوامل تأثيرگذار در محو تنش و ايجاد آرامش در زندگى اجتماعى است. پژوهش پيش رو، به بررسى چگونگى تأثير خوش رويى و خوش زبانى در روابط اجتماعى اشاره دارد و به اهميت، نشانه ها، كاركردها و مهارت هاى هريك در احساس نشاط، اميد و تلاش افراد جامعه پرداخته است تا از اين طريق، بتواند زندگى آرامى را به ارمغان آورد. روش تحقيق در اين پژوهش روش توصيفى ـ تحليلى است كه با تكيه بر منابع دينى و رويكرد برآمده از علوم معاصر به استخراج نتايج پرداخته است. يافته هاى تحقيق نشان مى دهد: خوش رويى با به كارگيرى مهارت چشمى و لبخند، كينه زدايى، پايان دادن به دشمنى، الفت و محبت، قرب به خدا و فرجام نيك را به دنبال دارد و خوش زبانى با مهارت تجسم پايان كار، مرور رفتار، بازى ارتباط، بهره مندى از شوخى، خاموش سازى و تقويت مثبت، مى تواند صفاى زندگى، امنيت، عزت و عاقبت به خيرى را به همراه داشته باشد.

كليدواژه ها: خوش رويى، خوش زبانى، مهارت هاى ارتباطى، فرجام نيك و سازگارى.


1 استاديار دانشگاه كاشان. hoseinzadeh1340@yahoo.com

دريافت: 19/ 8/ 91 پذيرش: 11/ 9/ 92


 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
192
شماره صفحه: 
129

خلق نيكو: بسترها، كاركردها و مهارت‏ ها

سال بيست و دوم ـ شماره 191 ـ آبان 1392، 81ـ90

على حسين زاده

چكيده
مسئله اى كه در اين تحقيق با آن روبه رو هستيم، معناى خلق نيكو، حد و مرز آن، بسترهاى زمينه ساز خوش اخلاقى، آثار آن و مهارت هايى براى ايجاد و تقويت خلق نيكوست. هدف اين پژوهش، يافتن بهترين راهكار براى ثبات و پايدارى زندگى، آرامش و نشاط اعضاى خانواده، تأمين مطالبات اعضا، رفع نيازمندى هاى عاطفى و احساسى و پيدا كردن سعادت و خوشبختى است. روش تحقيق در اين پژوهش، روشى تحليلى ـ توصيفى است كه بر داده هاى دينى و روان شناختى مبتنى است. يافته هاى اصلى اين تحقيق ضرورت توجه به شاخص هاى انتخاب همسر براى تأمين خوش اخلاقى فرزندان، داشتن مهارت كافى براى مواجهه با طبع هاى مختلف در زندگى و بهادادن به خوش اخلاقى به عنوان مبناى اصلى براى موفقيت در زندگى است.

كليدواژه ها: خوش خلقى، خلق نيكو، سازگارى، شرافت خانوادگى، آرامش.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
191
شماره صفحه: 
81

مهارت مسئله‏ گشايى و نقش آن در زندگى

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 176 ـ مرداد 1391، 99ـ116

على حسين زاده*

چكيده

مسئله اى كه در اين پژوهش مورد بحث قرار گرفته، مهارت مسئله گشايى است. بررسى دقيق مسئله و ابعاد آن و راه حل هاى مختلف براى حل مسئله، به انسان كمك مى كند تا به بهترين راه براى نيل به اهداف خويش دست يابد. اين مهارت براى انسان نگاه جامع و گسترده اى فراهم مى آورد تا در برخورد با مسائل، خود را برنده احساس كند، بدون اينكه در اين ميان ديگرى بازنده تلقّى شود. با به كارگيرى اين مهارت، هيچ يك از كسانى كه با يكديگر ارتباط دارند و به دنبال موفقيت هستند، احساس باخت نمى كنند. مراحل مختلف فرايند حل مسئله براى انسان آمادگى طبيعى ايجاد مى كند تا با واقع بينى مسائل را بررسى كند و با استرس كمترى راه حل مسئله را بيابد.
     اين مقاله به روش تحليل محتوا، از مبانى روان شناختى بهره گرفته و با استفاده از آيات و روايات، مراحل گوناگون مهارت مسئله گشايى را توضيح داده است. يافته ها نشان مى دهد كه ناتوانى در حل مسئله، پيامد ناآگاهى از خويشتن است. چنان كه فرد نسبت به خويش و توانايى هايش آگاه باشد، مى تواند با تعريف دقيق مسئله، راه هاى مختلفى كه براى حل آن وجود دارد، فهرست كند و با تنظيم راه حل ها، تصميم قطعى براى اجراى آن بگيرد و در نهايت، با بررسى و ارزيابى مجدد راه حل انتخابى، مسائل مختلف زندگى خويش را حل نمايد. 

كليدواژه ها: مسئله گشايى، خويشتن شناسى، برنامه ريزى، ارزيابى، تصميم گيرى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
176
شماره صفحه: 
99

تفاوت ‏هاى زن و مرد نقش و كاركرد آن

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 174 ـ خرداد 1391، 61ـ71

على حسين زاده*

چكيده

مسئله اى كه در اين پژوهش با آن روبه رو هستيم، شناخت تفاوت هاى زن و مرد، نقش و كاركرد تفاوت هاست. هدف اين است كه با شناسايى دقيق تفاوت اين دو جنس در ابعاد مختلف، به زمينه و بسترهاى لازم براى يك زندگى آرام و با نشاط در ارتباط زن و مرد دست يابيم. روش تحقيق اين مقاله توصيفى ـ تحليلى است كه بر اساس مطالعه تفاوت ها در منابع علمى و دينى داده ها شكل گرفته است. آثار و كاركردها بر تحقيقات دينى و روان شناختى مبتنى است و يافته هاى مهم در اين تحقيق، درك تفاوت ها در ابعاد فيزيكى، طبيعى جنسى، عاطفى و فكرى است. اين مهم به ما كمك مى كند تا با استفاده از عشق و محبت، شادى و نشاط، تعادل و قضاوت عادلانه، زندگى سالم، برخوردار از مسئوليت پذيرى و معنويت داشته باشيم.

كليدواژه ها: زن، مرد، تفاوت جنسى، تفاوت عاطفى، تفاوت شناختى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
174
شماره صفحه: 
61

ارتباط در زندگى اجتماعى الگوها، آثار و آسيب‏ هاى آن

معرفت سال بيستم ـ شماره 162 ـ خرداد 1390، 125ـ142

على حسين ‏زاده*

چكيده

ارزش‏گذارى افراد جامعه نسبت به رفتار انسان‏ها در زندگى اجتماعى، با الگوى رفتار آنان ارتباط مستقيم دارد. هدف اين پژوهش شناسايى انگيزه و آثار مثبت و منفى هريك از الگوها و شناسايى بهترين الگوى ارتباطى است. روش تحقيق تحليلى و توصيفى است كه بر داده‏هاى دينى، روان‏شناختى و جامعه‏شناختى مبتنى است. يافته‏هاى اصلى اين تحقيق، وجود نوعى حياى منفى در رفتارهاى منفعلانه و سازش‏كارانه است كه با انگيزه دورى از تنش و جلب تحسين صورت مى‏گيرد و فقدان هويت، نارضايتى و پيدايش احساسات منفى را به دنبال دارد. بهره‏مندى خودخواهانه و ابراز توانمندى، از انگيزه‏هاى رفتار پرخاش‏گرانه است كه احساس گناه و از بين رفتن صميميت را به دنبال دارد. آزادى مطلوب در بيان احساسات و مقاومت در برابر خواسته‏هاى نابه‏جاى افراد، مشخصه رفتار جرئت‏مندانه است كه بهترين راه براى بهره‏مندى از آن، رو آوردن به «پيام من» است و با شناسايى اشتباهاتى كه در زمينه ارسال اين پيام وجود دارد، مى‏توان بهترين الگوى ارتباطى را پديد آورد.

كليدواژه‏ها: ارتباط، پرخاشگرى، سازشكارى، جرئت‏مندى، انتظارات و رضايت‏مندى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
162
شماره صفحه: 
125

كاركردها و فنون مدارا در زندگى اجتماعى

معرفت سال بيستم ـ شماره 160 ـ فروردين 1390، 97ـ112

على حسين‏زاده*

چكيده

اين تحقيق به بررسى معناى مدارا، شرايط لازم تحقق و موانع آن، نمونه‏ها و شيوه‏هاى مدارا نسبت به ديگران مى‏پردازد. اهميت مدارا و نقش آن در سلامت زندگى بسيار مهم است. هدف پژوهش، تبيين جايگاه مدارا، و حدّ و مرز آن و افزايش كاركردهاى مثبت و كاهش آسيب‏هاى احتمالى آن است. اين مهم ما را در يافتن يكى از بهترين راه‏كارها براى ثبات و پايدارى در زندگى، آرامش و نشاط اعضاى خانواده، تأمين مطالبات اعضا، رفع نيازمندى‏ها و وصول به سعادت و خوشبختى كمك مى‏كند.

روش تحقيق، تحليلى ـ توصيفى است كه بر داده‏هاى دينى و روان‏شناختى مبتنى است. يافته‏هاى اصلى اين تحقيق خير و بركت، امنيت، بهره‏مندى، خوشبختى، محبت، كينه‏زدايى، افزايش روزى، و موفقيت و پايدارى در زندگى به عنوان پيامدهاى مثبت مداراست. رفتارهايى همچون مرموزسازى، تبرئه، شوخى، رفتار نظير به نظير، تغيير مرتبه دوم، رفع تعارض، تمركز بر نقاط قوت، ايفاى نقش مقابل و خود آرام‏سازى نمونه‏هايى از مهارت‏هاى موجود براى دست‏يابى به مدارا به شمار مى‏روند.

كليدواژه‏ها: مدارا، رضايت‏مندى، آرامش، موفقيت، تغافل، سعه صدر.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
160
شماره صفحه: 
97

راه‏كارهاى ارتباط مؤثر در ميان اعضاى خانواده

راه‏كارهاى ارتباط مؤثر در ميان اعضاى خانواده

 على حسين‏زاده1

 

چكيده

يكى از مهم‏ترين زمينه‏هاى سلامت در زندگى، مهارت برقرارى ارتباط مؤثر است؛ چراكه ارتباط يكى از مؤلفه‏هاى اصلى زندگى اجتماعى است و چنان‏كه اين مؤلفه ناديده گرفته شود، بى‏شك پايه اصلى زندگى به لغزش مى‏افتد و رضايتمندى از آن محو مى‏شود. ارتباط مؤثر نوعى ارتباط سلامت‏آفرين است كه به افراد جرئت حرف زدن مى‏دهد و بيان احساسات را تسهيل مى‏كند. در نتيجه، احساس اعتماد به نفس و دورى از احساس ترس و تهديد در ارتباط ميان افراد پديد مى‏آيد. هدف اصلى از برقرارى ارتباط، انتقال پيام است كه به صورت كلامى و غيركلامى، آشكار يا ضمنى منتقل مى‏شود. بروز هرگونه اشكال در انتقال پيام، سبب بروز اختلال در ارتباط و در نتيجه، باعث سوءتفاهم ميان افراد مى‏شود و سازگارى را مخدوش مى‏سازد. بخش عمده تأثير، در زبان غيركلامى نهفته است كه اگر به آن دقت نشود، محتواى مفيد هم نمى‏تواند تأثير كامل و جامعى بر گيرنده پيام داشته باشد.

     در اين نوشتار، الگوهاى ارتباط، همگرايى و واگرايى، لحن صدا، حالات چهره، تماس چشمى، گشاده‏رويى، ژست، گوش دادن، علامت‏هاى مثبت و منفى در برقرارى ارتباط، بازى ارتباط و انواع مواجهه افراد با يكديگر و تأثير آن در ارتباط ميان افراد مورد بحث قرار گرفته است.

 

كليدواژه‏ها: ارتباط، مواجهه، همگرايى، واگرايى، تماس.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
147
شماره صفحه: 
83

تحريف‏هاي شناختي

تحريف‏هاي شناختي

علي حسين‏زاده1

چكيده

اين پژوهش، به بررسي خطاهاي شناختي مي‏پردازد كه به عنوان زيربناي احساس فرد براي رفتار مي‏تواند بسيار تأثيرگذار باشد. هدف اين تحقيق، مقابله با خطاهاي شناختي است تا از اين طريق، از بروز رفتارهاي منفي برخاسته از افكار منفي جلوگيري شود. روش تحقيق، تحليل محتواست كه به صورت نظري و در محيط كتابخانه انجام گرفته است. در اين تحليل، از مباني روان‏شناختي با استفاده از آيات و روايات بحث شده است. يافته ما در اين تحقيق نشان مي‏دهد كه خطاهاي شناختي عمدتا برخاسته از حدس‏هاي غيرقطعي و تكيه بر ذهنيت‏هاي ناصواب است و فرد خطافكر همواره مي‏خواهد رفتار ديگران را حدس بزند و بر اساس تحليل نادرست، آنها را به اموري منفي متصف سازد كه غيرواقعي است و درباره خودش اعتقاد دارد كه درست حدس مي‏زند. سؤال اين است كه، آيا مي‏توان ذهن ديگران را خواند؟ آيا دسترسي به افكار ديگران به راحتي پديد مي‏آيد؟ چه دليل و شاهدي مي‏توان يافت كه حدس ما قطعي است؟

كليدواژه‏ها: شناخت، تحريف، خطا، منفي، ذهن، حدس.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
135
شماره صفحه: 
71
محتوای تغذیه