علي رنجبر حقيقي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

شخصيت شناسى تطبيقى تحليل شخصيت انسان از ديدگاه روان شناختى، جامعه شناختى، فلسفى و كلامى

شخصيت شناسى تطبيقى تحليل شخصيت انسان از ديدگاه روان شناختى، جامعه شناختى، فلسفى و كلامى

على رنجبر حقيقى

چكيده

انسان موجودى چندبعدى و پيچيده است كه شناسايى دقيق شخصيت او به بررسى هاى همه جانبه نياز دارد كه البته اين مهم، بدون تمسّك به تعاليم وحى و كلام بزرگان دين، ميسّر نمى شود. در مقاله حاضر، ضمن طرح ديدگاه هاى گوناگون روان شناختى، جامعه شناختى، فلسفى و كلامى در مورد انسان در دو قالب «شخصيت بالقوّه» و «شخصيت بالفعل» و نقد و بررسى ديدگاه هاى متفاوت مطرح شده در مورد اين دو بعد از شخصيت انسان، بر اساس تعاليم دينى، نتيجه منطقى خاصى به دست آمده است.

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
81
شماره صفحه: 
87

علم حضورى و علم حصولى

علم حضورى و علم حصولى

على رنجبر حقيقى

غيرقابل تعريف بودن علم

علم و معرفت محصول ارتباط خاص بين عالم و معلوم است. زمانى كه عالم، معلوم را دريافت مى كند، «معرفت» متولد مى شود. وقتى كه معلوم نزد عالم حاضر مى شود، عالم به ادراك و شناسايى معلوم اقدام مى كند. اگر معلومى نزد عالمى حاضر نگردد، قطعاً هيچ فهم و ادراكى رخ نمى دهد. دانستن، محصول يافتن است. به همين دليل، عالم زمانى معلوم را مى شناسد كه آن را دريافت كند. اگر دريافتى نباشد، شناختى نيز در كار نخواهد بود.

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
76
شماره صفحه: 
71

غايت طلبي هستي و انسان در حوزه هاي معرفتي

غايت طلبي هستي و انسان در حوزه هاي معرفتي

علي رنجبر حقيقي

اهميت اصل غايت طلبي

همه مكاتب فكري از دو بعد «نظري» و «عملي» يا «جهان بيني و ايدئولوژي» تشكيل يافته اند. در بعد نظري يا جهان بيني، سه مقوله مهم مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد: 1. هستي شناسي; 2. انسان شناسي; 3. راه شناسي.

«هستي شناسي» كه يكي از محورهاي مهم بعد نظري مكاتب به شمار مي آيد، دو بحث بنيادي تحت عنوان «مبدأشناسي» و «منتهاشناسي» دارد; يعني عنصر هدفداري و غايت طلبي يا همان اصل «منتهاشناسي» يكي از پايه هاي اساسي بحث «هستي شناسي» است. همچنين در بحث «انسان شناسي»، يكي از مهم ترين مسائل در بررسي ابعاد وجودي انسان، اين است كه آيا براي او زندگي جاودانه و هميشگي امكان پذير است يانه؟

بدين سان، مسئله «هدفداري» و «غايت طلبي»، مقوله اي است كه هم در بخش «هستي شناسي» و هم در بخش «انسان شناسي»، از مباحث مهم و بنيادي مكاتب به شمار مي آيد. در بخش هستي شناسي، غايت طلبي جهان و هدفداري تمام مخلوقات هستي مورد بحث قرار مي گيرد و در بخش انسان شناسي، هدفداري انسان به طور اخص.

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
101
شماره صفحه: 
32
محتوای تغذیه