علي نقي فقيهي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى آموزه‏هاى دينى مؤثر در سلامت معنوى همسران

سال بيستم ـ شماره 163 ـ تير 1390، 67ـ80

على‏نقى فقيهى*

فاطمه رفيعى مقدّم**

چكيده

از مهم‏ترين مسائل مورد توجه در نظام تعليم و تربيت اسلامى، رشد شخصيتى متعادل و سلامت معنوى زن و مرد است. مقاله حاضر با هدف كشف آموزه‏هاى دينى در زمينه ارتقاى سلامت معنوى زن و مرد در زندگى مشترك، به بررسى مسائل مرتبط با آن مى‏پردازد.

اين مقاله با روش توصيفى ـ تحليلى و با هدف كشف آموزه‏هاى دينى در زمينه ارتقا سلامت معنوى زن و مرد در زندگى مشترك تدوين يافته است. بر اساس اين روش، تعدادى از آيات قرآن و احاديث كه در آنها، با هدف ارتقا و تعميق سلامت معنوى همسران، از روابط و رفتارهايى نهى شده و به نگرش‏ها و عملكردهايى توصيه شده است، بررسى و توصيف محتوايى شده و آموزه‏ها دسته‏بندى گرديدند.

يافته‏هاى تحقيق حاكى از آن است كه بر اساس آموزه‏هاى دينى، براى ارتقاى سلامت معنوى همسران، بايد از اقدام‏هاى ناآگاهانه، نگرش‏هاى غلط، ارتباط‏هاى عاطفى ضعيف، رفتارهاى خلاف اخلاق و مانند آن پرهيز شود. همچنين آشنايى همسران با اهداف زندگى مشترك، تمايلات طبيعى و فطرى زن و مرد، حقوق زن و مرد نسبت به يكديگر، نگرش مثبت و خوش‏بينانه نسبت به همسر، كسب مهارت‏هاى معاشرتى و كوشش براى انجام وظايف شرعى و همكارى در جهت قرب الهى، زمينه سلامت معنوى هريك از آنها را فراهم مى‏سازد.

كليدواژه‏ها: همسران، سلامت معنوى، آموزه‏هاى دينى، نگرش‏ها، مهارت‏ها.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
163
شماره صفحه: 
67

رويكرد اسلامى در سبب شناسى و فرايند درمان

افسردگى

رويكرد اسلامى در سبب شناسى و فرايند درمان

دكتر على نقى فقيهى1

جمشيد مطهرى طشى2

چكيده

«افسردگى» يكى از اختلالات عاطفى است كه با خُلق پايين، غمگينى و نااميدى همراه با احساس ناتوانى و اضطراب مشخص مى شود. عوامل گوناگون زيستى، شناختى، عاطفى و حتى عملكردها و رفتارها در ايجاد و يا تشديد افسردگى مؤثرند. در رويكرد اسلامى، بر نقش شناخت هاى غلط، تمايلات افراطى، وابستگى به مظاهر دنيوى و عدم پذيرش واقعيت ها و تنيدگى هاى بيرونى و يا خودساخته، تأكيد بيشترى مى شود و در فرايند درمان نيز بر شناخت واقعيت ها در تدابير الهى، خشنودى از زندگى دنيوى، توجّه به آخرت، شناخت خود و ديگران، برقرارى ارتباط عميق با خداوند و مثبت نگرى و تقويت اراده بيش از شيوه هاى ديگر توجه گرديده است. هدف مقاله حاضر، تبيين رويكرد اسلامى در سبب شناسى و فرايند درمان افسردگى است. روش پژوهش توصيفى ـ تحليلى است و ميزان كارايى اين فرايند با مطالعه موردى درمان دو مراجع مبتلا به افسردگى بررسى گرديده كه نتايج به دست آمده نشانگر اين مطلب است كه اين فرايند درمان، كه برگرفته از متون و منابع اسلامى مى باشد، تأثير و كارايى بالايى در درمان افسردگى دارد.

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
84
شماره صفحه: 
48
محتوای تغذیه