اكبر ساجدي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بسترسازى قرآن در مديريت اعتدال‏‌گرايانه غم و شادى

سال بيست و دوم ـ شماره 186 ـ خرداد 1392، 37ـ50

اكبر ساجدى1

چكيده

غم و شادى از مهم ترين احساسات طبيعى انسان است كه بايد با مديريت صحيح، بجا و به اندازه ابراز شود. ازاين رو، مديريت احساسات و هيجانات در انسان ضرورى است. بايد ديد كه با چه شيوه اى مى توان غم و شادى را به نحو اعتدال گرايانه اى مديريت نمود؟ آيا قرآن به عنوان برنامه اى كه ضامن سعادت دنيوى و اخروى انسان هاست، در اين زمينه شيوه اى ارائه نكرده است؟

     در اين پژوهش، با روش تحليلى ـ توصيفى به دنبال دستيابى به شيوه قرآن در مديريت غم و شادى هستيم. با مراجعه به آيات قرآن، تفاسير و پژوهش هاى انجام شده درباره اين موضوع، معلوم گرديد: قرآن بستر مديريت اعتدال گرايانه اى را در غم و شادى براى مخاطبان خود فراهم نموده است. مديريت مزبور بر دو ساحت غيرمجزا استوار است: «نگاه توحيدى به غم و شادى» و «كنترل غم و شادى».

     از نظر قرآن، انسان بايد در هر حال و به ويژه در زمان تهييج احساساتى مثل غم و شادى، خدا را در نظر گرفته و در سايه اين توجه، حالات روحى خود را كنترل نمايد. ارمغان مديريت قرآنى غم، «صبر و اميدوارى» است، و ثمره مديريت قرآنى شادى، «شكر و سپاس گزارى از درگاه ربوبى». از منظر قرآن، عدم مديريت غم چيزى جز «يأس و نااميدى»، و ترك مديريت شادى جز به «كبر و غرور» نمى انجامد.

كليدواژه ها: غم و شادى در قرآن، مديريت غم و شادى در قرآن، اعتدال در غم و شادى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
186
شماره صفحه: 
37
محتوای تغذیه