اكبر ميرسپاه

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسی مبانی نظری موثر در تعیین قلمرو دین از دیدگاه سنت‌گرایان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

اكبر ميرسپاه / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirsepah@Qabas.net
* محمدهادي طالب نجف‌آبادي / كارشناس ارشد فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    pelake152@gmail.com
دريافت: 15/04/99                    پذيرش: 28/07/99
چکيده
دیدگاه‌ها در باب قلمرو دین، و حداقلی یا حداکثری دانستن آن از مباني‌ای سرچشمه می‌گیرند که هرچند در بادی نظر به چشم نمی‌آیند، اما تأثیر خود را در ثنایای بحث به جای می‌گذارند. مبانی نظری‌ای که در تعیین قلمرو دین تأثیرگذارند را می‌توان این چنین برشمرد: مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و دین‌شناختی. در این نوشتار ابتدا نظریات سنت‌گرایان بیان گردیده و آن‌گاه به بررسی نظریات ایشان پرداختیم. دیدگاه غالبی که در سنت‌گرایی به چشم می‌خورد تکثرگرایی معرفتی و در پی آن پلورالیسم دینی است. در این مقاله با اشاره به خاستگاه این نظریه معرفت‌شناختی، ارتباط آن با دیدگاه هستی‌شناختی و در پی آن تأثیر این دیدگاه در تکثرگرایی دینی تبیین، و سپس نقدهای وارده بیان گردیده است. در پایان تأثیر این دیدگاه‌ها بر قبول قلمرو حداکثری دین توسط سنت‌گرایان بیان شده است. این تحقیق با روش تحلیلی ـ انتقادی و با استفاده از معانی، مفاهیم، تعریف‌ها و توصیف‌ها به تحلیل، تبیین و ارزیابی آراء دانشمندان می‌پردازد.
کلیدواژه‌ها: قلمرو دین، سنت‌گرایان، معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، دین‌شناسی، کثرت‌گرایی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
277
شماره صفحه: 
39
صفحه شروع مقاله: 
39
صفحه پایان مقاله: 
51

مباني معرفت‌شناختي استكبارستيزي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

اكبر ميرسپاه / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirsepah@Qabas.net
* عليرضا اشقري / دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    ashghari86@gmail.com
دريافت: 25/02/99                    پذيرش: 11/07/99
چکيده
استکبارستیزی ازجمله موضوعات مبتلابه اجتماعی است، و تحلیل و بررسی آن موجب عمق‌بخشی بیشتر آن می‌گردد. ازجمله مسائلی که در رابطه با استکبارستیزی مطرح می‌شود، پشتوانه عقلانی و به‌طور خاص مبانی معرفتی این موضوع است. آیا استکبارستیزی از مبانی معرفتی پیروی می‌کند؟ پذیرش کدام مبانی معرفتی منجر به استکبارستیزی می‌گردد؟ در این مقاله با روش عقلی به بررسی مبانی معرفت‌شناختی این موضوع پرداخته شده، و در نهایت چگونگی تأثیر این مبانی در استکبارپذیری یا استکبارستیزی نشان داده شده است. براي نمونه امکان شناخت ازجملة این مبانی است که عدم پذیرش آن موجب شک‌گرایی یا نسبی‌گرایی شده و در آن صورت مبارزه با استکبار ناموجه خواهد بود. همچنین واقع‌نمایی گزاره‌های ارزشی و ارزش معرفت‌شناختی گزاره‌های استکباری نیز از دیگر مبانی معرفت‌شناختی استکبارستیزی هستند که پذیرش آنها تأثیر بسزایی در این موضوع خواهد داشت.
کلیدواژه‌ها: مبانی معرفت‌شناختی، استکبار، استکبارستیزی، استکبارپذیری، امکان شناخت،‌گزاره‌های ارزشی،‌ گزاره‌های استکباری.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
277
شماره صفحه: 
11
صفحه شروع مقاله: 
11
صفحه پایان مقاله: 
18

پيامبران الهي، خاستگاه اصلي فلسفه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 250 (ويژة فلسفه)

حميد محسني / دانشجوي دكتري حكمت متعاليه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    h.mohseni1297@mailfa.com
اكبر ميرسپاه / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirsepah@qabas.net
دريافت: 26/1/97                    پذيرش: 11/6/97

چکیده
در این مقاله می‌خواهیم اثبات کنیم که پیامبران الهی، بخصوص حضرت ادریس، اولین کسانی هستند که به مباحث عقلی و استدلالی در مورد حقایق عالم پرداخته‌اند و آنها خاستگاه اصلی تفکرات عقلانی و فلسفی هستند و اینکه برخی مورخان فلسفه، طالس ایونی و به‌تبع آن، فلاسفة یونانی را خاستگاه تفکرات عقلانی و فلسفی معرفی می‌کنند، صحیح نيست. روش ما در این تحقیق، توصیفی ـ تبیینی است. در این مقاله، نخست اقوال و دیدگاه‌های اندیشمندان و فیلسوفان مسلمان را در این زمینه مطرح می‌کنیم. پس از آن، آیات و روایاتی را که می‌توانند مؤید این دیدگاه باشند، بیان خواهیم کرد. در نهایت، دیدگاه برخی مورخان و فلاسفة غربی را دربارة خاستگاه فلسفه بررسی می‌کنیم، که برخی از آنها منصافانه پذیرفته‌اند فلسفه خاستگاه شرقی دارد. اهداف مقاله ارائه پاسخ به برخی منتقدان مسلمان فلسفه می‌باشد که به دلیل خاستگاه یونانی و غیراسلامی فلسفه با آن به مخالفت پرداخته‌اند و پاسخ مناسب به برخی مورخان غربی فلسفه است که منکر وجود مباحث عقلی و فلسفی پیش از یونانیان شده‌‌اند.
کلید‌واژه‌ها: خاستگاه، فلسفه، حکمت، یونان، طالس، پیامبران، ادریس.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
250
شماره صفحه: 
15

شكوفايى انديشه‏ هاى سى رايت ميلز در پارادايم نوين جامعه ‏شناسى

سال بيست و سوم ـ شماره 198 (ويژه جامعه‏ شناسى)

محسن صادقى امينى : دانشجوى دكترى رفاه اجتماعى دانشگاه علّامه طباطبائى.  sadeghi121@yahoo.com
اكبر ميرسپاه :   استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره.
جعفر هزارجريبى :  استاد دانشگاه علّامه طباطبائى. Jafari_hezar@yahoo.com
چكيده
جامعه‏شناسى معاصر، تا چه حد پاسخگوى نيازهاى جامعه بشرى در عصر حاضر به‏منظور تبيين پديده‏ها و پيش‏بينى معضلات فراروى آن بوده است؟ پاسخ‏هاى متفكران به اين پرسش و تلاش‏هايى كه در اين زمينه صورت پذيرفته است به اذعان اغلب انديشمندان حوزه علوم اجتماعى و انسانى، منتج به نتايج قابل دفاعى نشده است. طرح موضوعاتى نظير زنده نبودن اين رشته، براى توجيه شكست‏هاى اين علم در دستيابى به اهداف آن ارزيابى مى‏شود. امروزه بيش از هر زمان ديگر ضرورت بازنگرى در علوم اجتماعى با هدف رفع نابسندگى ‏ها، خواه در حوزه نظرى و خواه در حوزه كاربردى، مورد اتفاق قاطبه دلسوزان اين عرصه است.
     مقاله حاضر مى‏ كوشد با استفاده از روش اسنادى، ضمن بررسى آثار ميلز و برخى مدارك ديگر كه به افكار او پرداخته است، به پرسش مطرح‏شده در سطر اول پاسخ دهد. ازاين‏رو، ضمن بازخوانى موضوعى افكار و آراء اين جامعه‏ شناس سياسى، انتقادها و تحليل‏هاى او از شرايط اجتماعى حاكم در زمان حياتش مورد تأمل قرار گرفته و برخى راه‏حل‏هايى نيز كه حسب مورد بدان‏ها اشاره كرده است، بيان مى‏شود. در جمع‏بندى نتايج بررسى رئوس انديشه‏ هاى وى، شكوفايى اين افكار و هر نوع تفكر مستقل و تحديدناپذير ديگر در چارچوب‏هاى مسلط جامعه ‏شناسى معاصر را، مستلزم پايه ‏ريزى يك پارادايم نوين جامعه‏شناختى كه با تجديدنظر اساسى در مبانى نحله‏هاى موجود اين رشته و بهره‏ بردارى از ديدگاه‏هاى اجتماعى بوم‏محور ـ در عين عدم نفى دستاوردهاى كنونى ـ قابل تدوين است، خواهيم يافت.

كليدواژه‏ ها: آزادانديشى، سرمايه‏دارى، ماركسيسم، رسانه‏ها، جامعه‏شناسى معاصر، روشنفكر متعهد، پارادايم نوين جامعه‏شناسى.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
198
شماره صفحه: 
93

تحليلى جامعه شناختى ازسنّت عزادارى امام حسين(عليه السلام)

تحليلى جامعه شناختى از
سنّت عزادارى امام حسين(عليه السلام)

حجة الاسلام اكبر ميرسپاه

 

«حرم سيدالشهدا(عليه السلام) مزار انبيا و ملائكه است»

«زيارت سيدالشهدا(عليه السلام) موجب برآورده شدن حوايج دنيوى و به دست آوردن ثواب هاى اخروى و استكمالات معنوى مى شود».

سال انتشار: 
5
شماره مجله: 
20
شماره صفحه: 
85
محتوای تغذیه