محسن رضواني

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقد دلایل نقلی اسپینوزا در توجیه حکومت عرفی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

محسن رضواني / دانشیار گروه علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمیني ره    rezvani151@yahoo.com
* محمد بهرامی قره‌قاني / دانش‌پژوه دکتری علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    m.bahrami.gh33@gmail.com
دريافت: 12/04/99                    پذيرش: 21/10/99
چکيده
برخی از اندیشمندان سیاسی به توجیه مذهبی حکومت‌های عرفی پرداختند. این رویکرد علاوه بر تقویت نظری عرفی‌گرایی (سکولاریزم) در باب حکومت به مقبولیت حکومت‌های عرفی در میان یهودیان، مسیحیان و مسلمانان کمک کرد. حکومت عرفی، حکومت مشروع و الهی راستین نیست و تحقق آن مزاحم حکومت الهی راستین و موعود ادیان است. برقرای حکومت الهی راستین در بعد نظری نیازمند نقد حکومت‌های مزاحم است. بندیکت (باروخ) اسپینوزا فیلسوف هلندی قرن هفدهم، در عین شهرت به عقل‌گرایی در کتاب «رساله الهی سیاسی»، دلایل نقلی فراوانی از عهد قدیم و جدید برای توجیه حکومت عرفی ارائه کرد. کتاب او به تحکیم دموکراسی در جامعه یهودیان و مسیحیان کمک کرد. عرفی‌گرایی در باب حکومت را باید یک جریان بزرگ جهانی دید. هابز، اسپینوزا و جان لاک متفکران برجسته و سرچشمه‌های این جریان بعد از قرون وسطا هستند و عرفی‌گرایی در جهان اسلام از آنان تأثیر پذیرفته است. در این نوشتار دلایل نقلی اسپینوزا در باب توجیه حکومت عرفی بررسی و نقد شد. روش نقد در این نوشتار، یک روش عقلايی با شاخص‌ها و سنجه‌های فرادینی است. این تحقیق نشان داد اسپینوزا از صلاحیت علمی کافی برای استنباط از متون مذهبی برخوردار نبوده است. پیش‌فرض‌های نادرست او موجب بروز خطا در استنباط‌های او گردید. استنباط اسپینوزا از متون مذهبی به لحاظ روشی هم اشکالات مهم و اساسی داشته است. او گرفتار تفسیر به رأی، بی‌توجهی به همه آیات مرتبط با موضوع و ارائه استنباطی با تضاد درونی و مبتلا به ناسازگاری با برخی مسلمات دینی و سیره و تاریخ پیامبران شده است.
کلیدواژه‌ها: حکومت دینی، حکومت عرفی، دلایل نقلی، اسپینوزا، رسالة الهی سیاسی.

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
279
شماره صفحه: 
35
صفحه شروع مقاله: 
35
صفحه پایان مقاله: 
46

تأثير عدالت سياسي بر مؤلفه‌هاي امنيت ملي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هشتم، پياپي 263 (ويژة علوم سياسي)

غلامعباس فیاضي / کارشناس ارشد علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    abbas fayyazi 1950@gmail.com
محسن رضواني / دانشیار گروه علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     rezvanim@gmail.com
دريافت: 5/3/98                    پذيرش: 1/7/98
چکيده
عدالت و امنیت دو ضرورت اصلی زندگی اجتماعی است. مقاله حاضر با هدف تبیین رابطة عدالت سیاسی و امنیت ملی، به تأثیر بنیادین عدالت سیاسی بر مؤلفه‌های امنیت ملی به شیوة توصیفی ـ تحلیلی، از منظر اسلامی پرداخته است. عدالت سیاسی به معنای حضور نهادینه‌شده و مؤثر مردم در عرصه حیات اجتماعی ـ سیاسی، اساسی‌ترین شیوة اِعمال حاکمیت سیاسی است؛ زیرا منشأ مشروعیت، ثبات و نهادینگی سیاسی می‌باشد. امنیت ملی یعنی صیانت از: استقلال سیاسی، حفظ ارزش‌های اساسی و توسعة سیاسی؛ مهم‌ترین کارویژة نظام سیاسی محسوب می‌گردد. از منظر اسلامی نیز استقلال سیاسی، ارزش‌های اساسی و توسعة سیاسی؛ ارکان ایجاد جامعة امن و ارزشمدار می‌باشند که در آموزه‌های اسلامی عمیقاً بدان توجه شده و نسبت به تحقق آنها در جامعه تأکید گردیده است.
كليدواژه‌ها: عدالت سیاسی، امنیت ملی، منظر اسلامی، استقلال سیاسی، ارزش‌های اساسی، توسعة سیاسی.
 


The Impact of Political Justice on the Components of National Security 

GholamAbbas Fayyazi / Master’s Degree in Political Sciences, the IKI     abbas fayyazi 1950@gmail.com
Mohsen Rezvani / Associate Professor of the Department of Political Sciences, the IKI     rezvanim@gmail.com
Received: 2019/05/26 - Accepted: 2019/09/23
Abstract
Justice and security are two essential prerequisites for social life. Using a descriptive-analytical method, this article seeks to demonstrate the relationship between political justice and national security and explain the profound impact of political justice on the components of national security from an Islamic perspective. Political justice which means people’s institutionalized and active participation in social-political life is the ideal way of exercising political sovereignty; because it is the source of legitimacy, stability and political institutionalization. National security represented in safeguarding political independence, preservation of fundamental values and political development is considered as the particular responsibility of the political system. In Islam, political independence, dominant values and political development are the major factors of building a secure and value-oriented society, to which Islamic teachings give special attention and on the fulfillment of which society emphasizes. 
Key words: political justice, national security, Islamic perspective, political independence, dominant values, political development.
 


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
263
شماره صفحه: 
33

بررسى تفسير گالستون درباره فلسفه سياسى فارابى

معرفت سال بيستم ـ شماره 168 ـ آذر 1390، 95ـ102

محسن رضوانى*

چكيده

مقاله حاضر به بررسى تفسير ميريام گالستون درباره فلسفه سياسى فارابى مى‏پردازد. گالستون با مقايسه مباحث چهار اثر اصلى فارابى (مدينه فاضله، سياست مدنيه، تحصيل‏السعاده و فصول منتزعه) تلاش مى‏كند به فهم تازه‏اى درباره فلسفه سياسى فارابى دست يابد. نكته بديع و متمايز تفسير گالستون، توجه به مبانى ارسطويى فلسفه سياسى فارابى است. اما غفلت از تمايز فلسفه افلاطونى و ارسطويى و همچنين تأثيرپذيرى فلسفه سياسى فارابى از آموزه‏هاى اسلامى، موجب شده نه تنها گالستون در اثبات مدعاى خويش توفيق نداشته باشد، بلكه در نهايت رهيافت مشهور مفسّران فلسفه سياسى اسلامى را تصديق كند كه فلسفه سياسى فارابى، متأثر از فلسفه افلاطونى است. اين مقاله با رويكرد تحليلى و اسنادى به اين موضوع مى‏پردازد.

كليدواژه‏ها: فلسفه سياسى، فلسفه افلاطونى، فلسفه ارسطويى، فلسفه سياسى اسلامى، فلسفه سياسى فارابى، ميريام گالستون.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
168
شماره صفحه: 
95

گزارشى از مقاله «گفتارى در باب علوم و هنره»

گزارشى از مقاله «گفتارى در باب علوم و هنره»

نوشته ژان ژاك روسو
محسن رضوانى

مقدمه

روسو يكى از بزرگ ترين فيلسوفان سياسى عصر روشنگرى است; عصرى كه در آن روش تحقيقى قرون وسطا (اسكولاستيك) جاى خود را به روش تجربى داد. آثار و انديشه هاى روسو تأثير بسزايى بر انديشه هاى فيلسوفان سياسى مدرن گذاشت. مقاله «گفتارى در باب علوم و هنره» يكى از اولين دست نوشته هاى روسو است. اگرچه روسو خود نسبت به اين مقاله خوشبين نبود، اما همين مقاله بود كه پايه ها و مبانى آثار مهم بعدى اش، يعنى اميل و قرارداد اجتماعى را شكل داد. اين مقاله براى اولين بار در سال جارى توسط آقاى عبدالكريم رشيديان، در مجموعه «متن هايى برگزيده از مدرنيسم تا پست مدرنيسم»، به زبان فارسى ترجمه شده است. گزارش حاضر در دو بخش «زمينه هاى نگارش» و «محتواى مقاله» تهيه شده است.

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
68
شماره صفحه: 
106

فمنيسم

فمنيسم

محسن رضوانى

 

مقدمه

«فمنيسم» انديشه اى نوبنياد است و زمان، عنصر لازم و ضرورى براى شناخت هرچه بيش تر ماهيت اين انديشه. هويّت و ماهيت انديشه ها هنگامى به خوبى شناسايى مى شوند و گستره و دامنه شان براى انديشمندان روشن مى گردند كه در بستر زمان به دقت مورد بررسى قرار گرفته، توصيف ها، تحليل ها و موشكافى هاى عميقى توسط انديشمندان و متفكران از آن صورت پذيرفته باشد. اين در حالى است كه فمنيسم با همه فراز و نشيب هايش هنوز در ابتداى راه است و شناسايى دقيق آن نيازمند زمان مى باشد.

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
67
شماره صفحه: 
30

دولـت كارآمـد در انديشه سياسى خواجه نصيرالدين طوسى

 

 

 

دولـت كارآمـد در انديشه سياسى خواجه نصيرالدين طوسى

محسن رضوانى1

زندگى و زمانه خواجه نصيرالدين طوسى

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
55
شماره صفحه: 
35

تحليل رفتار انتخاباتي؛

تحليل رفتار انتخاباتي؛

موردشناسي انتخابات نهم رياست جمهوري

محسن رضواني
(دانش‌آموخته حوزه علميه و دانشجوي دكتري علوم سياسي)

چكيده

تحليل انتخابات با عواملي پيوند دارد كه رفتار انتخاباتي را شكل مي‌دهند. در ميان نظريه‌هاي گوناگون تحليل رفتار انتخاباتي، نظريه‌هايي بر اهميت هويّت حزبي و دل‌بستگي‌هاي هميشگي تأكيد مي‌كنند؛ نظريه‌هايي بر اهميت عضويت گروهي و صف‌بندي اجتماعي تأكيد دارند؛ نظريه‌هايي مبتني بر انتخاب عقلاني و محاسبه منافع شخصي است؛ و نظريه‌هايي كه معتقدند انتخاب‌هاي فردي به وسيله تدبير و كنترل ايدئولوژيكي شكل مي‌گيرند. نويسنده مقاله حاضر درصدد است با استفاده از موردشناسي انتخابات نهم رياست جمهوري، رفتار انتخاباتي در جمهوري اسلامي ايران را، به ويژه در دهه اخير، بر اساس نظريه انتخاب عقلاني مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.

كليدواژه‌ها: انتخابات، رفتار انتخاباتي، انتخاب عقلاني، رياست جمهوري.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
123
شماره صفحه: 
149
محتوای تغذیه