محسن قنبري آلانق

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مرجعيت عدالت در دولت دينى

محسن قنبرى آلانق 1

چكيده

دولت دينى همواره از دغدغه‌هاى بنيادين دين‌داران در طول تاريخ بوده و تلاش براى تحقق آن از كارويژه‌هاى اصلى ايشان بوده و هست. در مقاله حاضر، كه نگاه نوينى به دولت دينى دارد، چشم‌انداز دولت دينى، عدالت، سياست‌ها و اهداف دولت بر محوريت عدالت بازتعريف مى‌شود؛ بازتعريفى كه در چارچوب نظرى عدالت در فرايند سه مرحله‌اى هژمونى ظلم، چالش ظلم با عدالت و در نهايت، فراگيرى عدالت صورت‌بندى مى‌گردد. در اين فرايند، ميزان توسعه‌يافتگى انديشه‌اى جامعه از ضعف به شدت در حال حركت است كه رابطه‌اى مستقيم با حاكمان اين جوامع دارد. حاكمان مستبد، حاكمان زمينه‌ساز و در پايان، حاكم عادل دولت دينى پايان تاريخ، براى جوامع در مراحل سه‌گانه تصوير مى‌شود.

كليدواژه‌ها : مهدويت، دولت دينى، مرجعيت عدالت، حكومت، حاكميت، نظريه عدالت، ظلم، چالش.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
142
شماره صفحه: 
69

جهاني شدن و واگرايي در خاورميانه

جهاني شدن و واگرايي در خاورميانه

محسن قنبري

(دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد علوم سياسي)

چكيده

جهانيشدن فرايندي است كه چونان اختاپوس، عرصه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بشر امروز را در چنبره سلطه خود درآورده و استقلال دولت ـ ملتها را در جهان به چالش كشيده است. اين پديده به دليل سيّاليت طبيعت آن و در حال «شدن» بودنش، همواره جلوه هاي نويني را در دهكده جهاني از خود نشان داده و تفاسير و پردازشهاي زاينده‌اي را نمايانده است. فراواني رويكردها به اين پديده و قلمرو هژمونيك آن، موجب سردرگمي پژوهشگران اين عرصه شده و ورود و خروج منطقي و جهانگسترانه به آن را با دشواري مواجه ساخته است.

بر اين اساس، رسيدن به تعريفي واحد و تحديد دقيق قلمرو آن و مهمتر از همه، برونرفت از بافت شبكه‌اي جهاني شدن و اتخاذ شيوه‌اي واحد در برابر آن، امري مشكل مينمايد. نشان دادن نمودهاي واگرايانه جهاني شدن در خرده نظامهايي مانند «خاورميانه» در سه عرصه سياست، اقتصاد و فرهنگ و معرفي راهكارهي مواجهه با آن كه همواره در ميان انديشمندان مسلمان چالش برانگيز بوده، تلاشي است كه در متن مقاله حاضر بري اثبات فرضيه اصلي صورت گرفته است.

كليدواژهها: جهاني شدن، خاورميانه، همگرايي، واگرايي، جهانيسازي.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
115
شماره صفحه: 
83
محتوای تغذیه