محمد زارعي توپخانه

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

زينب عليهاالسلام الگوى سلامت روان

سال بيست و دوم ـ شماره 192 ـ آذر 1392، 73ـ82

 

محمد زارعى توپخانه1

چكيده

اين نوشتار درصدد است نگرش حضرت زينب عليها السلام را به واقعه كربلا، از ديدگاه شناختى بك، مورد بررسى قرار دهد و با رويكرد توصيفى ـ تحليلى، سخنان بزرگ بانوى اسلام را در خلال حادثه كربلا استخراج نمايد. سپس با تبيين آن بر اساس سه مؤلفه اساسى نظريه شناختى بك (Becks Cognitive Theory) (در چارچوب جهان بينى اسلامى)، اسوه بودن حضرت زينب عليهاالسلام را ترسيم نمايد. يافته هاى پژوهش حكايت از آن دارد كه بر اساس سه مؤلفه اساسى نظريه شناختى بك، حضرت زينب عليهاالسلام يك الگوى تربيتى موفق سلامت روان و كنترل تكانه است كه مى تواند به عنوان يك الگوى كارآمد، در زمينه مديريت اختلالات پس ضربه اى (Post Traumatic Stress Disorders) و داغديدگى معرفى گردد.

كليدواژه ها: زينب عليهاالسلام، الگو، سلامت روان، نظريه شناختى بك.


1 كارشناس ارشد روان شناسى مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى قدس سره. mohammad358z@yahoo.com.

دريافت: 1/ 5/ 91 پذيرش: 8/ 9/ 92


 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
192
شماره صفحه: 
73

نقش ولايت‏ پذيرى اهل‏بيت عليهم‏ السلام در امنيت فردى و تحليل روان‏ شناختى آن

سال بيست و دوم ـ شماره 191 ـ آبان 1392، 27ـ44

محمد زارعى توپخانه

چكيده
هدف اين پژوهش، بررسى نقش ولايت پذيرى اهل بيت عليهم السلام در تأمين امنيت فردى انسان مؤمن است. امنيت يكى از نيازهاى پايه بشرى است كه در سايه آن، تحقق ديگر نيازها امكان پذير مى باشد. در اين نوشتار، ابتدا اهميت امنيت از ديدگاه دين و روان شناسى ذكر مى گردد. منابع امنيت در روان شناسى، به طور مختصر، بيان مى شود. سپس بر اساس متون دينى، آسيب هاى پيش روى انسان ذكر شده، ولايت پذيرى اهل بيت عليهم السلام ازجمله عوامل امنيت آفرين، معرفى مى گردد. اين تحقيق با روش توصيفى ـ تحليلى و با تحليلى روان شناختى، درصدد است چگونگى نقش «ولايت پذيرى اهل بيت عليهم السلام» در «امنيت فردى» را مورد مطالعه قرار دهد. يافته هاى پژوهش، حكايت از آن دارد كه آسيب ناپذيرى از كاركردهاى اساسى ولايت پذيرى است كه موجب شكل گيرى امنيت فردى در ابعاد دنيوى (جسمانى، مالى، معنوى، روانى) و اخروى مى گردد. چگونگى آسيب ناپذيرى به وسيله شاخصه هاى زير تحقق مى يابد: شناخت منافع و آسيب ها، الگوپذيرى، احساس نظارت، اميد به حمايت گرى، معنادارى زندگى و امداد غيبى.

كليدواژه ها: امنيت فردى، ولايت پذيرى اهل بيت عليهم السلام، آسيب ناپذيرى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
191
شماره صفحه: 
27

روابط آزاد زن و مرد از ديدگاه آموزه‌هاي ديني و روانشناسي

سال بيستم ـ شماره 163 ـ تير 1390، 81ـ96

محمد زارعى توپخانه*

چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسى ارتباط آزاد زن و مرد از ديدگاه آموزه‏هاى دينى و روان‏شناسى تدوين گرديده است. اين تحقيق با استفاده از روش‏هاى توصيفى ـ تحليلى، ابتدا به زمينه‏هاى گرايش ارتباط دو جنس مخالف بر اساس رويكرد فيزيولوژيكى، روانى و آموزه‏هاى دينى مى‏پردازد و پس از بيان ديدگاه موافقان روابط آزاد، و نقد آن از منظر روان‏شناسى و دين، نظريه اسلام را با استفاده از آموزه‏هاى دينى ارائه مى‏كند. سپس براساس نتايج تحقيقات انجام‏شده و تحليل‏هاى روان‏شناختى، و به مدد آموزه‏هاى دينى، عوارض شيوع ارتباط آزاد را در سه بخش فردى، خانوادگى و اجتماعى برمى‏شمارد و حفظ حريم و حدود را موجب ارتقاى سلامت فردى و اجتماعى و نويددهنده تشكيل يك ازدواج موفق و پايدار مى‏داند. در پايان، با توصيه حفظ حريم و مرزها و ارضاى نياز جنسى و عاطفى در چهارچوب خانواده، ترويج ازدواج آسان (دائم) و ازدواج موقت را به عنوان راه‏كارى در اين زمينه، ارائه مى‏نمايد.

كليدواژه‏ها: روابط آزاد زن و مرد، دوستى، غريزه جنسى، نياز، آسيب، آموزه‏هاى دينى، روان‏شناسى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
163
شماره صفحه: 
81
محتوای تغذیه