محمدحسين حيدري

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

موانع تربيت عقلانى از ديدگاه شهيد مطهّرى

سال بيست و دوم ـ شماره 194 ـ بهمن 1392، 101ـ114

مريم عشورى1

محمدحسين حيدرى2

حسنعلى بختيار نصرآبادى3

چكيده

يكى از مهم ترين عوامل مؤثر در تعليم و تربيت، پرورش و تقويت نيروى عقل است؛ به سبب آنكه عقل در تعديل و كنترل تمايلات نفسانى و دعوت به اعمال نيك و تقيد به مكارم اخلاقى نقش مهمى ايفا مى كند. اين مقاله با روش توصيفى ـ تحليلى، در پى بررسى عوامل و موانع تربيت عقلانى بر مبناى ديدگاه هاى شهيد مطهّرى و تبيين تربيت عقلانى در عرصه تربيت اسلامى است. نتايج مقاله حاضر مبيّن آن است كه از منظر شهيد مطهّرى، موانع تربيت عقل را مى توان وابسته به علل اخلاقى و عاطفى (پيروى از نفس اماره، مرعوبيت و....)، علل فرهنگى، اجتماعى و سياسى (فرهنگ و جبر حاكم بر جامعه، پيروى از عادات اجتماعى و...) و علل جسمانى (عدم استفاده صحيح حواس، آثار ناشى از اعتياد) دانست.

كليدواژه ها: تربيت اسلامى، شهيد مطهّرى، تربيت عقلانى، موانع تربيت عقلانى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
194
شماره صفحه: 
101

سيري در آراء تربيتي علّامه محمّدتقي جعفري

سيري در آراء تربيتي علّامه محمّدتقي جعفري

محمّدحسين حيدري

چكيده

هدف مقاله حاضر، بررسي آراء و افكار تربيتي انديشمند بزرگ معاصر علّامه محمّدتقي جعفري است. مقاله از دو بخش اصلي تشكيل شده است: در بخش نخست ديدگاه هاي مهم ايشان كه مي تواند مبنايي براي نظريات تربيتي قرار گيرد، ذكر شده است و در بخش دوم سعي شده با شيوه اي تحليلي، استلزامات تربيتي منتج از ديدگاه هاي مذكور استنباط و استخراج گردد. علّامه جعفري با ارائه الگوي «حيات معقول» به عنوان اصلي ترين هدف جامعه بشري، وظيفه تعليم و تربيت را زمينه سازي براي انتقال از حيات معمول به حيات معقول مي داند كه از طريق دو رويه مهم، يعني «علم» و «دين» امكان پذير است. در اين زمينه، نظام تعليم و تربيت بايد با رويكردي مبتني بر عقلانيت به هر دو رويه در حد اعتدال بپردازد و با ارائه راه كارهاي اثربخش، به تعميق معرفت افراد همت گمارد و با بهره گيري از حس كنجكاوي و تقويت روح پرسشگري در متعلّمان و توجه ويژه به مقوله «هنر»، مقدمات تحقق ايده «حيات معقول» را در جامعه فراهم آورد.

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
104
شماره صفحه: 
83
محتوای تغذیه