محمدرسول ايماني

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جستارى در مسئله تشبيه و تنزيه در كلمات ابن‏ عربى و شارحان وى

محمدرسول ايمانى*

چكيده

در قرآن كريم صفاتى به خداوند نسبت داده شده است كه عينا در مورد مخلوقات نيز كاربرد دارد. بحث در مورد معانى اين صفات و حقيقت آنها زمانى كه در مورد خداوند به كار مى‏رود، از ديرباز در بين دانشمندان اسلامى رواج داشته است. أخذ معناى ظاهرى آيات، ذهن را به سوى تصويرى انسان‏گونه و جسمانى از خداوند و تشبيه مطلق سوق مى‏دهد و عطف نظر به جنبه‏هاى نقص و امكانى اين صفات، زمانى كه در مورد موجودات انسانى به كار مى‏رود، انسان را به تنزيه مطلق ذات واجب تعالى از اين صفات متمايل مى‏سازد. در كنار اين شيوه تنزيهى و تشبيهى صرف، طريق ديگرى نيز در عرفان نظرى مطرح است كه با ابتناء بر نظريه وحدت شخصيه وجود و تمايز احاطى حقّ از مخلوقات، هم تمايز و غيريت حقّ تعالى و مخلوقات در اين صفات را مى‏پذيرد و هم عينيت آن دو در برخى مراتب تجليات ذات حقّ را اثبات مى‏كند.

     اين نوشتار با نگاهى به برخى مبانى معرفت‏شناختى و هستى‏شناختى اين ديدگاه، به بررسى طريق جمع بين تشبيه و تنزيه كه از سوى ابن‏عربى و شارحان وى عرضه شده، مى‏پردازد.

كليدواژه‏ها: تشبيه، تنزيه، مشبّهه، معطّله، وحدت شخصيه، تمايز احاطى، ابن‏ عربى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
161
شماره صفحه: 
31

كتاب شناسى توصيفى «انسان شناسى»1

كتاب شناسى توصيفى «انسان شناسى»1

تنظيم: محمدرسول ايمانى

مقدّمه

بحث «انسان شناسى» محور تمام مطالعاتى است كه در علوم انسان شناسى انجام مى گيرد. به عبارت ديگر، «انسان شناسى» به مثابه محور مشترك و حلقه اتصال ميان همه رشته هاى علوم انسانى عمل مى كند. از سويى ديگر، انسان به واسطه وجود چند بعدى و ذومراتب خويش، مى تواند با روش هاى مختلف شناختى، مورد كنكاش و بررسى قرار گيرد. روش تجربى، وجود انسان را از دريچه حس و تجربه و با استمداد از علومى همانند فيزيولوژى، روان شناسى، مردم شناسى و... مورد مطالعه قرار مى دهد; روش عقلى كه با نگاهى كلان به ابعاد وجودى انسان و مبدأ و غايت وى، به كشف جايگاه وى در نظام آفرينش مى پردازد و با كمك از فلسفه، لايه هاى غيرمرئى و ماوراء الطبيعه وى را به نمايش مى گذارد و در نهايت، نگاه دينى كه از دريچه وحى و كلام الهى، به آدمى مى نگرد. پژوهش حاضر با رويكردى جامع نگرانه و كل نگر به انسان سعى بر آن دارد تا مجموعه اى هرچند مختصر از مطالعاتى كه با روش هاى مختلف انسان شناسى در اين قلمرو به پژوهش پرداخته اند، گردآورى كرده و به ساحت اهل تحقيق تقديم دارد. به اميد اينكه اين تلاش مفيد و سودمند واقع شود.

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
81
شماره صفحه: 
112
محتوای تغذیه