منوچهر محمدي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تأثير انقلاب اسلامى ايران در برجسته شدن موضوع قدرت نرم در روابط بين‏الملل

سال بيست و سوم ـ شماره 200 (ويژه علوم سياسى)

هادى شجاعى : دانش ‏پژوه دكترى علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. shojaeehadi4@gmail.com
منوچهر محمدى :  دانشيار علوم سياسى دانشگاه تهران.  prof.mohammadi@yahoo.com
محمدجواد نوروزى : استاديار گروه علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. mohamadjavadnorozi@yahoo.com
دريافت: 9/7/92               پذيرش: 2/12/92

چكيده
بازشناسى منابع گوناگون قدرت و چگونگى بهره‏ گيرى از آنها در ادوار تاريخ، به ظهور شكل‏هاى جديدى از قدرت منجر گرديده است. گذر از نيمه قرن بيستم و ظهور عواملى همچون رشد و گسترش افكار عمومى، تقويت جايگاه فرهنگ در روابط بين‏الملل و مانند آن و به‏طوركلى، هزينه‏بر بودن جنگ، موجب ظهور رويكردى نوين به موضوع قدرت شده كه امروزه به نام «قدرت نرم» شناخته مى‏شود. به اذعان بسيارى از نظريه‏پردازان انقلاب‏ها، پيروزى انقلاب اسلامى ايران با اتكا به بنيان‏هاى ارزشى و معرفتى، موجب برجسته‏شدن موضوع فرهنگ در روابط بين‏ الملل و به‏ تبع آن، چرخش راهبردى كشورها به سمت به‏كارگيرى قدرت نرم در تحقق اهداف خود بود. اين پژوهش با هدف بررسى نقش انقلاب اسلامى در اين تحول راهبردى، چهار كاركرد اساسى انقلاب اسلامى ايران در اين روند، مانند احياى دين و معنويت را بررسى مى ‏كند.

كليدواژه ‏ها: انقلاب اسلامى، فرهنگ، قدرت نرم، بين ‏الملل.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
200
شماره صفحه: 
25

تحليلى از علل اشغال عراق توسط امريكا و انگليس

تحليلى از علل اشغال عراق توسط امريكا و انگليس

دكتر منوچهر محمدى

اشاره

هجمه همه جانبه نظامى استكبار جهانى به رهبرى امريكا و انگليس به عراق و سقوط رژيم صدام و تحليل علل و عوامل و پيامدهاى اين فاجعه بزرگ، كه ناقض تمامى مقررات بين الملل بوده و هيچ توجيه منطقى نداشت، پديده اى است كه چند صباحى است در عرصه بين المللى مطرح گرديده، و تحليل گران و نويسندگان به فراخور حال خود به بررسى و تحليل مى پردازند. در اين زمينه، آنچه مى خوانيد حاصل سخنرانى جناب آقاى دكتر منوچهر محمدى استاد دانشگاه در مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره) است كه در جمع طلاب علوم دينى و يك روز پيش از سقوط رژيم بعثى عراق صورت گرفته است. باهم اين مقال را پى مى گيريم:

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
68
شماره صفحه: 
76
محتوای تغذیه