نجمه احمدآبادي آراني

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تبيين نظريه آموزش ‌و پرورش آزاد و تطبيق آن با آموزه‌هاي تعليم و تربيت اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره چهارم، پياپي 295، تير 1401، ص 75ـ84

نوع مقاله: ترويجی

حميد احمدي هدايت/ استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان    h.hedayat@cfu.ac.ir
* نجمه احمدآبادي آراني/ دکتري فلسفۀ تعليم و تربيت دانشگاه پيام نور    najmeh.ahmadabadi@gmail.com
دريافت: 04/11/1400                    پذيرش: 11/04/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
295
شماره صفحه: 
75

تحلیل تربیت اخلاقی نادینگز و نقد آن بر مبنای آراء علامه طباطبائي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

معرفت شماره 264-آذر 1398

حميد احمدي هدايت / دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد    ahmadi@shahed.ac.ir 
نجمه احمدآبادي آراني/ دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه پيام نور تهران    najmeh.ahmadabadi@gmail.com
مريم نادري/ دکتری فلسفة تعلیم و تربیت دانشگاه الزهرا علیها السلام    dr.naderi.m@gmail.com 
دريافت: 30/2/98                    پذيرش: 24/7/98
چکيده
هدف پژوهش حاضر، تحلیل تربیت اخلاقی نل نادینگز و نقد آن بر مبنای نظریات علامه طباطبائي است. این پژوهش، به دنبال پاسخ‌گویی به دو پرسش اساسی است: نخست ماهیت تربیت اخلاقی نادینگز چگونه است؟ دوم، مهم‌ترین نقدهای وارده بر تربیت اخلاقی نادینگز بر مبنای دیدگاه علامه طباطبائي چیست؟ با توجه به ماهیت پژوهش، از روش‌های تحلیلی ـ تطبیقی و انتقادی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد نادینگز با رد جهان‌شمولی اخلاقی، هدف تربیت اخلاقی را کسب قابلیت‌های لازم برای زندگی بهتر در جامعه و ایفای نقش شهروندی می‏داند. نادینگز انسان و طبیعت آن را محور تربیت اخلاقی قرار می‌دهد و بر نقش انحصاری عواطف، تأکید می‌کند. از سوی دیگر، علامه طباطبائي با نگاهی متفاوت به تربیت اخلاقی می‌نگرد. با توجه به تفاوت‌هایی که در آراء اخلاقی علامه و نادینگز وجود دارد، نظریات اخلاقی این دو مورد مقایسه و نقد قرار گرفت. از مهم‌ترین نقدهای واردشده بر تربیت اخلاقی نادینگز بر مبنای دیدگاه علامه، می‌توان به مؤلفه‌هایی ازجمله: نسبیت‌گرایی، رویکرد سکولاریستی، غفلت از سیر و سلوک فردی، تأکید افراطی بر عاطفه گرایی و تعاملات بیرونی در تربیت اخلاقی اشاره کرد.
کلیدواژه‌ها: نادینگز، علامه طباطبائي، تربیت اخلاقی.


شماره صفحه: 
77
محتوای تغذیه