تربيت ديني

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش حكومت بر تربيت اجتماعى از ديدگاه امام خمينى (قدس‏ سره)

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 182 ـ بهمن 1391، 73ـ81

عباس شهنوازى*

چكيده

اين مقاله با روش مطالعه اسنادى و تحليلى و با هدف تعيين نقش حكومت در اشاعه تربيت در جامعه از ديدگاه امام خمينى قدس سره تدوين يافته است. بدين منظور، سه بعد نظريات امام خمينى قدس سره درباره تعليم و تربيت انسان، نقش حكومت در اجرا و بهبود بخشيدن به امر تربيت در جامعه و راهكارهاى ايفاى اين وظيفه به وسيله حكومت تحليل شده است. حاصل مقاله اينكه در انديشه حضرت امام، حكومت جايگاه ويژه اى دارد؛ زيرا حكومت صالح مى تواند با مبنا قرار دادن شريعت اسلامى، مهم ترين عامل در تربيت افراد جامعه باشد.

 

كليدواژه ها: امام خمينى قدس سره، تربيت اسلامى، تربيت اجتماعى، تغيير رفتار، حكومت، دولت.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
182
شماره صفحه: 
73

طبيعت‏ شناسى مبانى و لوازم تربيتى آن در قرآن كريم و نهج ‏البلاغه

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 176 ـ مرداد 1391، 15ـ31

سيد حميدرضا علوى*

چكيده

«طبيعت» در فلسفه تعليم و تربيت اسلامى، از اساسى ترين منابع شناخت محسوب مى شود كه مى توان به وسيله ابزار شناخت همچون حواس، عقل و قلب، عالى ترين مراتب شناخت يا معرفت را به دست آورد. بر اين اساس، «طبيعت شناسى» يكى از مهم ترين مباحث، در كنار مباحثى همچون خداشناسى، انسان شناسى، دنياشناسى و مرگ شناسى است كه مى توان از آن در موضوعات تربيتى بهره فراوان برد.
هدف اين مقاله استخراج و تبيين برخى از مهم ترين ويژگى هاى «طبيعت» از متن قرآن كريم و نهج البلاغه، به عنوان «مبانى تعليم و تربيت» است. بدين منظور از روش توصيفى ـ تحليلى در قالب پژوهشى نظرى با مبانى كتابخانه اى استفاده شده است.

نتايج تحقيق نشان مى دهد كه مى توان ويژگى هايى نظير نظام بودن طبيعت، هدفدار، برنامه ريزى شده و منظم بودن طبيعت، زيبا بودن و آيت الهى بودن طبيعت، را به عنوان مبانى تعليم و تربيت از قرآن و نهج البلاغه استخراج نمود.

كليدواژه‌ها: قرآن، نهج البلاغه، طبيعت شناسى، مبانى تعليم و تربيت، لوازم تربيتى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
176
شماره صفحه: 
15
محتوای تغذیه